ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

 και σε .doc

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

7. ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι.

 

1. Να μεταφράσετε τη δεύτερη περίοδο του αποσπάσματος («καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον… αὐτοῖς ζημιοῦσθαι»).

μονάδες 10

2. Είσαι ένας από τους δικαστές που ακούνε τον Μαντίθεο. Να κρίνεις την πειστικότητα του επιχειρήματος: α) για ποιον λόγο θα το πίστευες β) για ποιον λόγο δεν θα το πίστευες.

(40 λέξεις)

μονάδες 30

3. εισαγωγής

μονάδες 10

4. Να βρεις πέντε σύνθετες λέξεις από το κείμενο. Από το β΄ συνθετικό κάθε λέξης να βρεις μια νεοελληνική που είναι ετυμολογικά συγγενής (αυτό που λέμε ομόρριζη)

(5 λέξεις του κειμένου και 5 δικές σας λέξεις της νεοελληνικής)

μονάδες 10

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

το κείμενο αναφέρεται στον Διογένη τον κυνικό

 

Τούς τε γραμματικοὺς ἐθαύμαζε τὰ μὲν τοῦ Ὀδυσσέως κακὰ ἀναζητοῦντας, τὰ δ' ἴδια ἀγνοοῦντας. Καὶ μὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς τὰς μὲν ἐν τῇ λύρᾳ  χορδὰς ἁρμόττεσθαι, ἀνάρμοστα δ' ἔχειν τῆς ψυχῆς τὰ ἤθη· τοὺς μαθηματικοὺς ἀποβλέπειν μὲν πρὸς τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, τὰ δ' ἐν ποσὶ πράγματα παρορᾶν· τοὺς ῥήτορας τὰ δίκαια μὲν ἐσπουδακέναι λέγειν, πράττειν δὲ μηδαμῶς· ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς φιλαργύρους ψέγειν μὲν τὸ ἀργύριον, ὑπεραγαπᾶν δέ.

Διογένης Λαέρτιος, Στ 27-28

 

5. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα («τοὺς μαθηματικοὺς ἀποβλέπειν… ὑπεραγαπᾶν δέ»).

μονάδες 20

6. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις/ φράσεις:

α. πρὸς τὸν ἥλιον, β. πράγματα, γ. λέγειν

μονάδες 10

7. α) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση χωρίς την πρόθεση: παρορᾶν, ἔχειν.

β) Να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού: ψυχῆς, ῥήτορας.

μονάδες 10

 

βοήθεια:

θαυμάζω: απορώ

ποσὶ: πόδια (δοτ. πληθυντικού, πούς, ποδός)

ὁράω-ῶ, ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα & ἑόρακα, ἑωράκειν

ἔχω*, εἶχον, ἕξω & σχήσω, ἔσχον (σχ ), ἔσχηκα, ἐσχήκειν

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.