ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

προσαρμοσμένο για μία διδακτική ώρα

 και σε .doc

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

8. Ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ᾽ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους.

 

1. Να μεταφράσετε τη δεύτερη περίοδο του αποσπάσματος («ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς… ἱππάρχους κεχειροτονημένους»).

μονάδες 10

2. Είσαι ένας από τους δικαστές που ακούνε τον Μαντίθεο. Να κρίνεις την πειστικότητα του επιχειρήματος: α) για ποιον λόγο θα το πίστευες β) για ποιον λόγο δεν θα το πίστευες.

2α. (Ποια είναι η υπόθεση που κάνει ο Μαντίθεος; Ποιο είδος υποθετικού λόγου επιλέγει; Γιατί;)

(40 λέξεις)

μονάδες 30

3. Εισαγωγής, οι μονάδες μπορούν να δοθούν στη μετάφραση του κειμένου

μονάδες 10

4. Να βρεις τρεις σύνθετες λέξεις από το κείμενο. Από το β΄ συνθετικό κάθε λέξης να βρεις μια νεοελληνική που είναι ετυμολογικά συγγενής (αυτό που λέμε ομόρριζη)

(3 λέξεις του κειμένου και 3 δικές σας λέξεις της νεοελληνικής)

 

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

το κείμενο αναφέρεται στον Διογένη τον κυνικό

 

Θεασάμενός ποτε γυναῖκα ἀσχημονέστερον τοῖς θεοῖς προσπίπτουσαν, βουλόμενος αὐτῆς περιελεῖν τὴν δεισιδαιμονίαν, καθά φησι Ζωίλος ὁ Περγαῖος, προσελθὼν εἶπεν, "οὐκ εὐλαβῇ, ὦ γύναι, μή ποτε θεοῦ ὄπισθεν ἑστῶτος - πάντα γάρ ἐστιν αὐτοῦ πλήρη - ἀσχημονήσῃς;"

Διογένης Λαέρτιος, Στ 37-38

 

5. Να μεταφράσετε όλο το απόσπασμα («Θεασάμενός ποτε…  ἀσχημονήσῃς;"»).

μονάδες 20

6. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις:

α. προσπίπτουσαν, β. αὐτῆς, γ. δεισιδαιμονίαν

μονάδες 10

7. α) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση χωρίς την πρόθεση: περιελεῖν, προσελθὼν.

β) Να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού: προσελθὼν.

μονάδες 10

 

 

 

βοήθεια:

ἑστῶτος: καθώς αυτός στέκεται (μτχ πρκ του ἵστημι: μεταβατικό= στήνω, τοποθετώ || αμετάβατο= στέκομαι, τοποθετούμαι)

εἶμι & ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν

αἱρέω-ῶ, ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον (ἑλ-), ᾕρηκα, ᾑρήκειν

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.