ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀθλητῶν γένους]

 και σε .doc

από τον κόσμο…

Η γνώμη που είχαν οι αρχαίοι για τους αθλητές δεν ήταν πάντα καλή. Εξάλλου το γνωστό ρητό “νους υγιής εν σώματι υγιεί”,  δεν ειπώθηκε από τους αρχαίους Έλληνες. Υπάρχει ως λατινικό (orandum est ut sit mens sana in corpore sano) του οποίου μάλλον είναι…  μισή μετάφραση (αντί για ‘μακάρι να υπάρχει νους υγιής στο υγιές σώμα’). Η παραχάραξη είναι μάλλον σύγχρονη. 1 Επίσης, να πούμε ότι τα αποσπάσματα είναι από δράμα του Ευριπίδη που δεν σώθηκε. Καταλαβαίνετε ότι ο αρχαίος κόσμος ήταν πολύμορφος και ανθρώπινος, διαφορετικός από την ιεροποιημένη εικόνα που κυριαρχεί…

… στο κείμενο2

Euripides, Fragment 282 Ευριπίδης, Αυτόλυκος Σατυρικός

 

κακῶν γὰρ ὄντων μυρίων καθ´ Ἑλλάδα

οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀθλητῶν γένους·

οἳ πρῶτα μὲν ζῆν οὔτε μανθάνουσιν εὖ

οὔτ´ἂν δύναιντο· πῶς γὰρ ὅστις ἔστ´ἀνὴρ

γνάθου τε δοῦλος νηδύος θ´ἡσσημένος

κτήσαιτ´ἂν ὄλβον εἰς ὑπερβολὴν πατρός;

...

τίς γὰρ παλαίσας εὖ, τίς ὠκύπους ἀνὴρ

ἢ δίσκον ἄρας ἢ γνάθον παίσας καλῶς

πόλει πατρῷα στέφανον ἤρκεσεν λαβών;

...

ἄνδρας χρὴ σοφούς τε κἀγαθοὺς

φύλλοις στέφεσθαι, χὥστις ἡγεῖται πόλει

κάλλιστα σώφρων καὶ δίκαιος ὢν ἀνήρ.

 

βοήθεια λεξιλογική

ἡ νηδύς, ύος: στομάχι

ἡσσάομαι -ῶμαι/ ἡττάομαι -ῶμαι: είμαι κατώτερος, νικιέμαι, υποτάσσομαι

ὠκύπους (ὠκύς+πούς): γοργοπόδαρος (ὠκύς -έος, ὠκεῖα -είας,  ὠκύ -έος: ταχύς, γρήγορος, ορμητικός. Παραθετικά: ὠκύτερος –τέρα –τερον και ὠκίων –ων –ον, ὠκύτατος –τάτη –τατον και ὤκιστος –η –ον)

παίω: χτυπώ, πληγώνω με όπλο, ρίχνο ακόντιο εναντίον κάποιου (ἔπαιον, παίσω, ἔπαισα, ἐπαίσθην, πέπαικα, πέπαισμαι)

ἤρκεσεν: (ἀρκέω –ῶ: εμποδίζω, κατορθώνω, απομακρύνω, είμαι χρήσιμος)

χὥστις: και+ὅστις

 

ερωτήσεις κατανόησης

1α. Ποιους κρίνει ο Ευριπίδης και ποια γνώμη διατυπώνει;

1β. Πώς τεκμηριώνει γενικά την κρίση του;

1γ. Πώς τεκμηριώνει ειδικότερα την κρίση του;

2α. Ποιους, ειδικότερα, κρίνει στο 2ο απόσπασμα;

2β. Με ποιο κριτήριο (σε σχέση με τι) τους κρίνει;

3α. Σε ποιους αναφέρεται στο 3ο απόσπασμα;

 

… στη λέξη…

σύνταξη

1. Να γίνει συντακτική αναγνώριση όλων των λέξεων:  «ἄνδρας χρὴ σοφούς τε κἀγαθοὺς φύλλοις στέφεσθαι».

2. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν συντακτικά οι δοτικές του κειμένου (πόλει πατρῷα,  φύλλοις, πόλει).

3. Να γίνει συντακτική αναγνώριση όλων των λέξεων: «οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀθλητῶν γένους» (ΣΑΕ σελ. 32-33)

γραμματική

1. Να γράψετε τους ίδιους τύπους σε όλους τους χρόνους: μανθάνουσιν, δύναιντο, ἄρας. Συμβουλευτείτε και μάθετε τους χρόνους των ρημάτων:

μανθάνω, ἐμάνθανον, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, ἐμεμαθήκειν

δύναμαι, ἐδυνάμην, δυνήσομαι & δυνηθήσομαι, ἐδυνησάμην & ἐδυνήθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην

αἴρω, ᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν· αἴρομαι, ᾐρόμην, ἀροῦμαι & ἀρθήσομαι, ἠράμην & ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην.

2. Να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων: κακῶν, σοφούς, κἀγαθοὺς, σώφρων, δίκαιος (ΓΑΕ σελ. 119-125)

3. Να γράψετε τα παραθετικά της μετοχής ἡσσημένος (ΓΑΕ σελ. 125)

4. Θυμηθείτε τα παραθετικά των επιρρημάτων, πχ. στο κείμενο: εὖ καλῶς κάλλιστα (ΓΑΕ σελ. 126-128)

 

Μην ξεχάσετε τη μετάφραση του κειμένου J

 

η μετάφραση του αρχαίου κειμένου στα αγγλικά

 

There are innumerable evils all over Greece,
but none is worse than the breed of athletes.
Firstly, they do not learn how to live properly,
they would not be able. For how could any man,
who is a slave of his jaws and is weaker than his stomach,
amass wealth, riches greater than his father’s.

Which good wrestler, which fleet-footed man,
or a discus thrower or one who can hit a cheek well,
serves his fatherland with a crown?

They should crown the wise and moral men
with green garlands, every man who leads the city
excellently, who is intelligent and righteous

http://ancientolympics.arts.kuleuven.be/sourceEN/D180EN.html .

 

 

 

1. http://www.parembasis.gr/2002/02_09_07.htm και

http://antichainletter.wordpress.com/2012/10/22/rito/

http://www.24grammata.com/?p=31236

http://www.sarantakos.com/arx/arx_agwnes23.html

2. http://ancientolympics.arts.kuleuven.be/sourceGR/D180GR.html

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.