ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

στοχευμένη διδασκαλία του αόριστου β΄

και σε .doc

 

Πενήντα (50) ρήματα με αόριστο β'

 

Ενεστώτας

Αόριστος β'

Προσοχή στους τύπους

1

ἀγορεύω

εἶπον

εἴπω [1.εν. Υποτ.], εἰπεῖν [Απαρ.],

εἰπέ [2.εν. Προστ.], εἶπε [3.εν. Οριστ.]

2

ἄγω

ἤγαγον

ἀγάγω [1.εν. Υποτ.], ἀγαγεῖν [Απαρ.]

3

ἄγομαι

ἠγαγόμην

ἀγάγωμαι [1.εν. Υποτ.], ἀγαγοῦ [2.εν. Προστ.], ἀγαγέσθαι [Απαρ.]

4

αἱρέω

εἷλον

ἕλω [1.εν. Υποτ.], ἕλε [2.εν. Προστ.],

ἑλεῖν [Απαρ.], ἑλών [Μτχ. αρσ. γέν.]

5

αἱρέομαι

εἱλόμην

εἵλου [2.εν. Οριστ.], ἑλωμαι [1.εν. Υποτ.],

ἑλοῦ [2.εν. Προστ.], ἑλέσθαι [Απαρ.]

6

αἰσθάνομαι

ᾐσθόμην

αἴσθωμαι [1.εν. Υποτ.], αἰσθέσθαι [Απαρ.]

7

ἁμαρτάνω

ἥμαρτον

ἁμάρτω [1.εν. Υποτ.], ἅμαρτε [2.εν. Προστ.], ἥμαρτε   [3.εν.   Οριστ.],   ἁμαρτεῖν   [Απαρ.], ἁμαρτών [Μτχ. αρσ. γέν.]

8

ἀνέχομαι

ἠνεσχόμην

ἀνάσχου [2.εν. Προστ.], ἀνασχέσθαι [Απαρ.]

9

ἀπεχθάνομαι

ἀπηχθόμην

ἀπεχθοῦ [2.εν. Προστ.], ἀπεχθέσθαι [Απαρ.]

10

ἀποθνήσκω

ἀπέθανον

 

11

ἀποκτείνω

ἀπέκτανον

 

12

ἀπολείπω

ἀπέλιπον

 

13

ἀπόλλυμαι

ἀπωλόμην

ἀπολοῦ [2.εν. Προστ.], ἀπολέσθαι [Απαρ.]

14

ἀφικνέομαι-οῦμαι

ἀφικόμην

 

15

βάλλω

ἔβαλον

 

16

βιβρώσκω

ἔφαγον

 

17

γίγνομαι

ἐγενόμην

 

18

ἐγείρομαι

ἠγρόμην

ἤγρου [2.εν. Οριστ.], ἐγροῦ [2.εν. Προστ.],

ἐγρέσθαι [Απαρ.]

19

ἐπιλανθάνομαι

ἐπελαθόμην

ἐπελάθου   [2.εν. Οριστ.],  

ἐπιλαθοῦ   [2.εν. Προστ.]

20

ἕπομαι / ἐφέπομαι

ἑσπόμην / ἐφεσπόμην

σπῶμαι [1.εν. Υποτ.], ἐπίσπωμαι [1.εν. Υποτ.], σποίμην [1.εν. Ευκτ.], ἐπίσποιτο [3.εν. Ευκτ.],

σποῦ [2.εν. Προστ.], ἐπίσπου [2.εν. Προστ.],

σπέσθαι [Απαρ.], ἐπισπέσθαι [Απαρ.]

21

ἔρχομαι / ἐξέρχομαι

ἦλθον / ἐξήλθον

ἔλθω [1.εν. Υποτ.], ἐλθέ [2.εν. Προστ.],

ἔξελθε [2.εν. Προστ.], ἐλθεῖν [Απαρ.]

22

ἐρωτάω-ώ

ἠρόμην

ἔρωμαι [1.εν. Υποτ.], ἐρέσθαι [Απαρ.]

23

ἐσθίω

ἔφαγον

 

24

εὑρίσκω

ηὗρον & εὗρον

εὕρω [1.εν. Υποτ.], εὑρέ [2.εν. Προστ.]

25

ἔχω / παρέχω

ἔσχον / παρέσχον

σχῶ [1.εν. Υποτ.], παράσχω [1.εν. Υποτ.],

σχές [2.εν. Προστ.], παράσχες [2.εν. Προστ.],

σχεῖν [Απαρ.], παρασχεῖν [Απαρ.],

σχών [Μτχ. αρσ. γέν.], παρασχών [Μτχ. αρσ. γέν.]

26

ἔχομαι / παρέχομαι

ἐσχόμην / παρεσχόμην

σχοῦ [2.εν. Προστ.], παράσχου [2.εν. Προστ.]

27

θέω

ἔδραμον

 

28

ἱκνέομαι-οῦμαι

ἱκόμην

 

29

κάμνω

ἐκαμον

 

30

λαγχάνω

ἔλαχον

ἔλαχε [3.εν. Οριστ.], λάχε [2.εν. Προστ.]

31

λαμβάνω / παραλαμβάνω

ἔλαβον /παρέλαβον

λαβέ [2.εν. Προστ.], παράλαβε [2.εν. Προστ.]

32

λανθάνω

ἔλαθον

λάθε [2.εν. Προστ.]

33

λείπω

ἔλιπον

 

34

μανθάνω

ἔμαθον

μάθε [2.εν. Προστ.]

35

ὄλλυμαι

ὠλόμην

ὀλοῦ [2.εν. Προστ.], ὀλέσθαι [Απαρ.]

36

ὁράω-ῶ

εἶδον

ἴδω [1.εν. Υποτ.], ἰδέ [2.εν. Προστ.]

37

ὀφλισκάνω

ὦφλον

 

38

πάσχω

ἔπαθον

 

39

πίνω

ἔπιον

 

40

πίπτω

ἔπεσον

 

41

πυνθάνομαι

ἐπυθόμην

 

42

τέμνω

ἔτεμον (& ἔταμον)

 

43

τίκτω

ἔτεκον

 

44

τρέπομαι

ἐτραπόμην

 

45

τρέχω

ἔδραμον

 

46

τυγχάνω

ἔτυχον

τύχε [2.εν. Προστ.]

47

ὑπισχνέομαι-οῦμαι

ὑπεσχόμην

ὑπόσχωμαι   [1.εν.   Υποτ.],

ὑπόσχου   [2.εν. Προστ.], ὑποσχέσθαι [Απαρ.]

48

ὑπολείπω

ὑπέλιπον

 

49

φέρω

ἤνεγκον

ἐνέγκω [1.εν. Υποτ.], ἐνεγκεῖν [Απαρ.]

50

φεύγω

ἔφυγον

φύγω [1.εν. Προστ.], φυγεῖν [Απαρ.]

 

κλιτικό παράδειγμα ενεργητικού και μέσου αορίστου β΄ (ΓΑΕ, σ. 194-196)

οριστική

υποτακτική

ευκτική

προστακτική

απαρέμφατο

μετοχή

ἔ-βαλ-ον

ἔ-βαλ-ες

ἔ-βαλ-ε(ν)

ἔ-βάλ-ομεν

ἔ-βάλ-ετε

ἔ-βαλ-ον

βάλ-ω

βάλ-ῃς

βάλ-ῃ

βάλ-ωμεν βάλ-η-ε

βάλ-ωσι(ν)

βάλ-οιμι

βάλ-οις

βάλ-οι

βάλ-οιμεν βάλ-οιτε

βάλ-οιεν

-

βάλ-ε

βαλ-έτω

-

βάλ-ετε

βαλ-όντων

βαλ-εῖν

 

βαλ-ών

βαλ-όντος

βαλ-οῦσα

βαλ-ούσης

βαλ-όν

βαλ-όντος

 

 

 

 

 

 

ἐ-βαλ-ό-μην

ἐ-βάλ-ου

ἐ-βάλ-ε-το

ἐ-βαλ-ό-μεθα ἐ-βάλ-ε-σθε

ἐ-βάλ-ο-ντο

βάλ-ωμαι

βάλ-

βάλ-ηται

βαλ-ώμεθα βάλ-ησθε

βάλ-ωνται

βαλ-οίμην

βάλ-οιο

βάλ-οιτο

βαλ-οίμεθα βάλ-οισθε βάλ-οιντο

-

βαλ-οῦ

βαλ-έσθω

-

βάλ-εσθε

βαλ-έσθων

βαλ-έσθαι

 

βαλ-όμενος

 βαλ-ομένου

βαλ-ομένη

βαλ-ομένης

βαλ-όμενον

 βαλ-ομένου

 

Από το υλικό διδασκαλίας του Λάμπρου Πόλκα στο Γεννάδειο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας http://www.gennadeio.blogspot.com

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.