ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

1η γραμματοσυντακτική στάση

σε αρχείο .doc
 

τα μαθήματα ακολουθούν τη λογική: απ’ τον κόσμο στο κείμενο, απ’ το κείμενο στη λέξη, τον συντακτικό ρόλο της και τη γραμματική μορφή της

 

μιλήσαμε για:

 

συντακτικό

τους βασικούς όρους (ρήμα, υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο) (ΣΑΕ, σ. 13-16 & 45-62)

τους ονοματικούς προσδιορισμούς (ΣΑΕ, σ. 24-28 29-35)

το απαρέμφατο, τελικό, ειδικό, άναρθρο, ο συντακτικός ρόλος του και το υποκείμενό του (ΣΑΕ, 84-89)

σημασία των εγκλίσεων στις ανεξάρτητες προτάσεις (ΣΑΕ, 79-82)

υποθετικοί λόγοι (ΣΑΕ 148-155)

 

γραμματική

προστακτική

σχηματισμός απαρεμφάτων των ρημάτων της Α΄ συζυγίας σε ενεργητική και παθητική φωνή (ΓΑΕ, σ. 164-198)

ευκτική και η προστακτική των βαρύτονων ρημάτων (ΓΑΕ, σ. 164-198)

ρήματα: λέγω, γίγνομαι, τυγχάνω, νομίζω, λαμβάνω

  

υποθετικοί λόγοι

 

στο: Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου 1-3

 

1. Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας·

Εἰ μὴ συνῄδη,  ἂν εἶχον (2ο είδος, αντίθετο πραγματικού)

  

2. ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι·

ἐὰν ἐπιδείξω, ἀξιῶ (3ο είδος, προσδοκώμενο)

  

3. ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ παρὰ τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.

ἐὰν δὲ φαίνωμαι, δέομαι (3ο είδος, προσδοκώμενο)

  

και από το προς Δημόνικον, 18

4. Ἐὰν ᾖς φιλομαθὴς, ἔσει πολυμαθής


 

το ρήμα οἶδα

 

ν

οριστική

υποτακτική

ευκτική

προστακτική

απαρέμφατο

μετοχή

ενσ

οἶδα

οἶσθα

οἶδε(ν)

ἴσμεν

ἴστε

ἴσασι(ν)

εἰδῶ

εἰδῇς

εἰδῇ

εἰδῶμεν

εἰδῆτε

εἰδῶσι(ν)

εἰδείην

εἰδείης

εἰδείη

εἰδεῖμεν (-είημεν)

εἰδεῖτε (-είητε)

εἰδεῖεν (-είησαν)

-

ἴσθι

ἴστω

-

ἴστε

ἴστων

εἰδέναι

εἰδώς

εἰδυῖα

εἰδός

πρτ

ᾔδη ἤ ᾔδειν

ᾔδησθα ἤ ᾔδεις

ᾔδει ἤ ᾔδει

ᾔδεμεν ἤ ᾖσμεν

ᾔδετε ἤ ᾖστε

ᾔδεσαν ἤ ᾖσαν

 

 

 

 

μελ

εἴσομαι ἤ εἰδήσω

εἴσει (-ῃ) ἤ εἰδήσεις

εἴσεται ἤ εἰδήσει

εἰσόμεθα ἤ εἰδήσομεν

εἴσεσθε ἤ εἰδήσετε

εἴσονται ἤ εἰδήσουσι(ν)

εἰσοίμην ἤ εἰδήσοιμι

εἴσοιο ἤ εἰδήσοις

εἴσοιτο ἤ εἰδήσοι

εἰσοίμεθα ἤ εἰδήσοιμεν

εἴσοισθε ἤ εἰδήσοιτε

εἴσοιντο ἤ εἰδήσοιεν

εἴσεσθαι ἤ εἰδήσειν

εἰσόμενος ἤ εἰδήσων

εἰσομένη ἤ εἰδήσουσα

εἰσόμενον ἤ εἰδῆσον

αορ β΄

ἔγνων

ἔγνως

ἔγνω

ἔγνωμεν

ἔγνωτε

ἔγνωσαν

γνῶ

γνῷς

γνῷ

γνῶμεν

γνῶτε

γνῶσι(ν)

γνοίην

γνοίης

γνοίη

γνοῖμεν

γνοῖτε

γνοῖεν

-

γνῶθι

γνώτω

-

γνῶτε

γνόντων

γνῶναι

γνούς

γνοῦσα

γνόν

πρκ

ἔγνωκα

ἔγνωκας

ἔγνωκε(ν)

ἐγνώκαμεν

ἐγνώκατε

ἐγνώκασι(ν)

ἐγνωκὼς ὦ

κλπ

ἐγνωκὼς εἴην

κλπ

ἐγνωκὼς ἴσθι

κλπ

ἐγνωκέναι

ἐγνωκὼς, -υῖα, -ός

υπρ

ἐγνώκειν

 

 

 

 

 

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.