ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[εἰς τὴν ὄψιν αὐτοῦ ἔπτυσεν]

 και σε αρχείο .doc

από τον κόσμο… 

Για τον Διογένη Λαέρτιο δεν έχουμε σίγουρες πληροφορίες. Πιθανότατα καταγόταν από τη Μικρά Ασία και έζησε τον 3ο αι. μ.Χ. και ασχολήθηκε με την ιστορία της φιλοσοφίας. Χάρη σ’ αυτόν γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα και για στοχαστές της αρχαιότητας των οποίων το έργο καταστράφηκε. Ο Διογένης ο κυνικός είναι ο γνωστός φιλόσοφος του 4ου αι. π.Χ. Βασικό χαρακτηριστικό ήταν η ειρωνεία και η σάτιρα με την οποία προωθούσε μιαν αντίληψη για λιτή και αυτάρκη ζωή. Είναι πολλά τα «ανέκδοτα» με πρωταγωνιστή τον Διογένη. Αξίζει να ψάξετε πληροφορίες γι’ αυτόν.

 

… στο κείμενο… 

Διογένης Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, Βιβλίο Στ, 20- 81

Διογένης Κυνικός

 

 [24] Δεινός τ' ἦν κατασοβαρεύσασθαι τῶν ἄλλων. καὶ τὴν μὲν Εὐκλείδου σχολὴν ἔλεγε χολήν, τὴν δὲ Πλάτωνος διατριβὴν κατατριβήν, τοὺς δὲ Διονυσιακοὺς ἀγῶνας μεγάλα θαύματα μωροῖς ἔλεγε καὶ τοὺς δημαγωγοὺς ὄχλου διακόνους. ἔλεγε δὲ καὶ ὡς ὅταν μὲν ἴδῃ κυβερνήτας ἐν τῷ βίῳ καὶ ἰατροὺς καὶ φιλοσόφους, συνετώτατον εἶναι τῶν ζῴων νομίζειν τὸν ἄνθρωπον· ὅταν δὲ πάλιν ὀνειροκρίτας καὶ μάντεις καὶ τοὺς προσέχοντας τούτοις ἢ τοὺς ἐπὶ δόξῃ καὶ πλούτῳ πεφυσημένους, οὐδὲν ματαιότερον νομίζειν ἀνθρώπου.

 

[27] τούς τε γραμματικοὺς ἐθαύμαζε τὰ μὲν τοῦ Ὀδυσσέως κακὰ ἀναζητοῦντας, τὰ δ' ἴδια ἀγνοοῦντας.

 

[29] φησὶ δὲ Μένιππος ἐν τῇ Διογένους Πράσει (Wachsmuth p. 82, n. 7) ὡς ἁλοὺς καὶ πωλούμενος ἠρωτήθη τί οἶδε ποιεῖν. ἀπεκρίνατο, "ἀνδρῶν ἄρχειν"· καὶ πρὸς τὸν κήρυκα, "κήρυσσε," ἔφη, "εἴ τις ἐθέλει δεσπότην αὑτῷ πρίασθαι".

 

[32] εἰσαγαγόντος τινὸς αὐτὸν εἰς οἶκον πολυτελῆ καὶ κωλύοντος πτύσαι, ἐπειδὴ ἐχρέμψατο, εἰς τὴν ὄψιν αὐτοῦ ἔπτυσεν, εἰπὼν χείρονα τόπον μὴ εὑρηκέναι. οἱ δὲ τοῦτο Ἀριστίππου φασί. φωνήσας ποτέ, "ἰὼ ἄνθρωποι," συνελθόντων, καθίκετο τῇ βακτηρίᾳ, εἰπών, "ἀνθρώπους ἐκάλεσα, οὐ καθάρματα," ὥς φησιν Ἑκάτων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Χρειῶν.

 

 

βοήθεια

ἁλοὺς: μτχ αορ. β΄ του ρ. ἁλίσκομαι: κυριεύομαι, αιχμαλωτίζομαι, συλλαμβάνομαι, καταδικάζομαι [παράγ. άλωση, αλωτός, ευάλωτος, αιχμάλωτος] (ενεργητική του μορφή θεωρείται το αἱρέω-ῶ)

αρχικοί χρόνοι: ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην , ἁλώσομαι , ἐάλων/ἥλων, ἐάλωκα/ἥλωκα, ἡλώκειν

πρίασθαι: απρφ αορ β’ του ρ. ὠνοῦμαι: αγοράζω

αρχικοί χρόνοι: ὠνοῦμαι, ἐωνούμην, ὠνήσομαι & ὠνηθήσομαι, ἐπριάμην & ἐωνήθην, ἐώνημαι, ἐωνήμην

 

 

ερωτήσεις κατανόησης

 

[24] α. ποια κριτική υιοθετούσε απέναντι στον Ευκλείδη και τον Πλάτωνα και ποια απέναντι στους Διονυσιακούς αγώνες; (τι νομίζεται ότι είναι οι Διονυσιακοί αγώνες;)

β. ποιους αποδεχόταν ως κυβερνήτες και ποιους όχι; γιατί;

[27] ποια κριτική ασκεί στους γραμματικούς; (τι ήταν οι γραμματικοί;)

[29] σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Διογένης; τι λέει;

[32] α. ποια «ανάγκη» νιώθει ο Διογένης; πώς την ικανοποιεί; (από πού γνωρίζουμε το περιστατικό;)

β. τι ψάχνει ο Διογένης και τι κάνει; (από πού γνωρίζουμε το περιστατικό;)

 

… στη λέξη

συντακτικό

1. στο απόσπασμα 24 να χαρακτηρίσετε τις λέξεις: χολήν, κατατριβήν, θαύματα, διακόνους [ΣΑΕ σελ. 59, ρήματα με δύο αιτιατικές, η μία κατηγορούμενο στην άλλη]

2. στο απόσπασμα 29 να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις [ΣΑΕ σελ. 139-144, δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις]

 

γραμματική

3. Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τα πρωτόκλιτα και τα τριτόκλιτα ουσιαστικά των αποσπασμάτων [ΓΑΕ, σελ. 45-50 και 58-88]

4. Μάθετε τους χρόνους των ρημάτων: ἁλίσκομαι, ὠνοῦμαι

αρχικοί χρόνοι: ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην , ἁλώσομαι , ἐάλων/ἥλων, ἐάλωκα/ἥλωκα, ἡλώκειν

αρχικοί χρόνοι: ὠνοῦμαι, ἐωνούμην, ὠνήσομαι & ὠνηθήσομαι, ἐπριάμην & ἐωνήθην, ἐώνημαι, ἐωνήμην

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.