ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[παιδίον με νενίκηκεν εὐτελείᾳ]

σε αρχείο .doc
 

από τον κόσμο… 

Για τον Διογένη Λαέρτιο δεν έχουμε σίγουρες πληροφορίες. Πιθανότατα καταγόταν από τη Μικρά Ασία και έζησε τον 3ο αι. μ.Χ. και ασχολήθηκε με την ιστορία της φιλοσοφίας. Χάρη σ’ αυτόν γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα και για στοχαστές της αρχαιότητας των οποίων το έργο καταστράφηκε. Ο Διογένης ο κυνικός είναι ο γνωστός φιλόσοφος του 4ου αι. π.Χ. Βασικό χαρακτηριστικό ήταν η ειρωνεία και η σάτιρα με την οποία προωθούσε μιαν αντίληψη για λιτή και αυτάρκη ζωή. Είναι πολλά τα «ανέκδοτα» με πρωταγωνιστή τον Διογένη.

 

… στο κείμενο… 

Διογένης Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, Βιβλίο Στ, 37-69

Διογένης Κυνικός

 

[37] Θεασάμενός ποτε παιδίον ταῖς χερσὶ πῖνον ἐξέρριψε τῆς πήρας τὴν κοτύλην, εἰπών, "παιδίον με νενίκηκεν εὐτελείᾳ"

[41] Ἐν Μεγάροις ἰδὼν τὰ μὲν πρόβατα τοῖς δέρμασιν ἐσκεπασμένα, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν γυμνούς, ἔφη, "λυσιτελέστερόν ἐστι Μεγαρέως εἶναι κριὸν ἢ υἱόν". 

[43] φησὶ δὲ Διονύσιος ὁ στωικὸς ὡς μετὰ Χαιρώνειαν συλληφθεὶς ἀπήχθη πρὸς Φίλιππον· καὶ ἐρωτηθεὶς τίς εἴη, ἀπεκρίνατο, "κατάσκοπος τῆς σῆς ἀπληστίας". ὅθεν θαυμασθεὶς ἀφείθη. 

[44] Ἀλεξάνδρου ποτὲ πέμψαντος ἐπιστολὴν πρὸς Ἀντίπατρον εἰς Ἀθήνας διά τινος Ἀθλίου, παρὼν ἔφη· ἄθλιος παρ' ἀθλίου δι' ἀθλίου πρὸς ἄθλιον. 

[46] ἐν δείπνῳ προσερρίπτουν αὐτῷ τινες ὀστάρια ὡς κυνί· καὶ ὃς ἀπαλλαττόμενος προσούρησεν αὐτοῖς ὡς κύων. 

[60] Ἐπανῄει ἀπ' Ὀλυμπίων· πρὸς οὖν τὸν πυθόμενον εἰ ὄχλος εἴη πολύς, "πολὺς μέν," εἶπεν, "ὁ ὄχλος, ὀλίγοι δ' οἱ ἄνθρωποι".  

[61] ἰδὼν Ὀλυμπιονίκην εἰς ἑταίραν πυκνότερον ἀτενίζοντα, "ἴδε," ἔφη, "κριὸν Ἀρειμάνιον ὡς ὑπὸ τοῦ τυχόντος κορασίου τραχηλίζεται". τὰς εὐπρεπεῖς ἑταίρας ἔλεγε θανασίμῳ μελικράτῳ παραπλησίας εἶναι. 

[69] Ἐρωτηθεὶς τί κάλλιστον ἐν ἀνθρώποις, ἔφη, "παρρησία". εἰσελθὼν εἰς διδασκάλου καὶ Μούσας μὲν ἰδὼν πολλάς, μαθητὰς δὲ ὀλίγους, "σὺν θεοῖς," ἔφη, "διδάσκαλε, πολλοὺς μαθητὰς ἔχεις".

 

βοήθεια

πήρα: σακίδιο για τροφές

κοτύλη: κοίλο μικρό αγγείο, ποτήρι

Ἐπανῄει: παρατατικός γ΄ ενικό του ρ. πάρειμι (παρά + εἶμι)

αρχικοί χρόνοι: εἶμι/ ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν

πυθόμενον: μτχ αορ β΄ του ρ πυνθάνομαι (πληροφορούμαι, εξετάζω, ζητώ να μάθω)

αρχικοί χρόνοι: πυνθάνομαι, ἐπυνθανόμην, πεύσομαι & πευσοῦμαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην

 

 

ερωτήσεις κατανόησης

 

[37] τι βλέπει ο Διογένης και τι λέει;

[41] τι συγκρίνει στα Μέγαρα ο Διογένης;

[43] σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Διογένης; πως συμπεριφέρεται;

[44] με ποιο λογοπαίγνιο κρίνει ο Διογένης τον Αλέξανδρο;

[46] πώς κοροϊδεύουν τον Διογένη; Πώς αντιδρά αυτός;

[60] από πού έρχεται ο Διογένης; τι τον ρωτούν και τι απαντά;

[61] πώς κρίνει το ολυμπιονίκη; με τι παρομοιάζει τις εταίρες;

[69] α. ποιαν αρετή εκτιμούσε ιδιαίτερα; (νομίζετε ότι την είχε ο ίδιος;)

β. είναι προσβλητική η φράση που απευθύνει ο Διογένης στον δάσκαλο;

 

 

… στη λέξη 

συντακτικό

1. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις μετοχές του κειμένου [ΣΑΕ, σελ. 89-97]

 

γραμματική

2. Να βρείτε και να κλίνετε τις μετοχές του κειμένου στον χρόνο, αριθμό και γένος που βρίσκονται

3. Να μάθετε τους χρόνους των ρημάτων α) εἶμι/ ἔρχομαι και β) πυνθάνομαι

αρχικοί χρόνοι: πυνθάνομαι, ἐπυνθανόμην, πεύσομαι & πευσοῦμαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην

αρχικοί χρόνοι: εἶμι/ ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.