ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

δύο παραδείγματα 20λεπτων τεστ στο αδίδακτο κείμενο

τα ίδια παραδείγματα σε συνδυασμό με αποσπάσματα από τον Υπέρ Μαντιθέου για διαγώνισμα μιας ώρας εδώ και εδώ

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

το κείμενο αναφέρεται στον Διογένη τον κυνικό

 

Τούς τε γραμματικοὺς ἐθαύμαζε τὰ μὲν τοῦ Ὀδυσσέως κακὰ ἀναζητοῦντας, τὰ δ' ἴδια ἀγνοοῦντας. Καὶ μὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς τὰς μὲν ἐν τῇ λύρᾳ  χορδὰς ἁρμόττεσθαι, ἀνάρμοστα δ' ἔχειν τῆς ψυχῆς τὰ ἤθη· τοὺς μαθηματικοὺς ἀποβλέπειν μὲν πρὸς τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, τὰ δ' ἐν ποσὶ πράγματα παρορᾶν· τοὺς ῥήτορας τὰ δίκαια μὲν ἐσπουδακέναι λέγειν, πράττειν δὲ μηδαμῶς· ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς φιλαργύρους ψέγειν μὲν τὸ ἀργύριον, ὑπεραγαπᾶν δέ.

Διογένης Λαέρτιος, Στ 27-28

 

5. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα («τοὺς μαθηματικοὺς ἀποβλέπειν… ὑπεραγαπᾶν δέ»).

μονάδες 20

6. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις/ φράσεις:

α. πρὸς τὸν ἥλιον, β. πράγματα, γ. λέγειν

μονάδες 10

7. α) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση χωρίς την πρόθεση: παρορᾶν, ἔχειν.

β) Να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού: ψυχῆς, ῥήτορας.

μονάδες 10

 

βοήθεια:

θαυμάζω: απορώ

ποσὶ: πόδια (δοτ. πληθυντικού, πούς, ποδός)

ὁράω-ῶ, ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα & ἑόρακα, ἑωράκειν

ἔχω*, εἶχον, ἕξω & σχήσω, ἔσχον (σχ ), ἔσχηκα, ἐσχήκειν

 

 

 

 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

το κείμενο αναφέρεται στον Διογένη τον κυνικό

 

Θεασάμενός ποτε γυναῖκα ἀσχημονέστερον τοῖς θεοῖς προσπίπτουσαν, βουλόμενος αὐτῆς περιελεῖν τὴν δεισιδαιμονίαν, καθά φησι Ζωίλος ὁ Περγαῖος, προσελθὼν εἶπεν, "οὐκ εὐλαβῇ, ὦ γύναι, μή ποτε θεοῦ ὄπισθεν ἑστῶτος - πάντα γάρ ἐστιν αὐτοῦ πλήρη - ἀσχημονήσῃς;"

Διογένης Λαέρτιος, Στ 37-38

 

5. Να μεταφράσετε όλο το απόσπασμα («Θεασάμενός ποτε…  ἀσχημονήσῃς;"»).

μονάδες 20

6. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις:

α. προσπίπτουσαν, β. αὐτῆς, γ. δεισιδαιμονίαν

μονάδες 10

7. α) Να κάνετε χρονική αντικατάσταση χωρίς την πρόθεση: περιελεῖν, προσελθὼν.

β) Να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού: προσελθὼν.

μονάδες 10

 

 

βοήθεια:

ἑστῶτος: καθώς αυτός στέκεται (μτχ πρκ του ἵστημι: μεταβατικό= στήνω, τοποθετώ || αμετάβατο= στέκομαι, τοποθετούμαι)

εἶμι & ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν

αἱρέω-ῶ, ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον (ἑλ-), ᾕρηκα, ᾑρήκειν

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.