ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

β΄ όρος σύγκρισης

 

από τα νεοελληνικά…

ο χ είναι κατώτερος από τις περιστάσεις

ο ψ είμαι μικρότερος από εμένα

ο χ είναι κατώτερος των περιστάσεων

ο ψ είναι μικρότερός μου

είναι προτιμότερο να πάμε στο ζ παρά στο ω

 

από το βιβλίο του Α.Β. Μουμτζάκη, Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (ΟΕΔΒ, 1995), σελ. 211-212

 

Ο β΄ όρος της σύγκρισης, ενώ στα ν.ε. εκφέρεται με εμπρόθετο προσδιορισμό ή σε μερικές περιπτώσεις με γενική πτώση, στα α.ε. εκφέρεται:

 

α) με γενική, που λέγεται γενική συγκριτική

γησίλαος ἦν ταπεινότερος τῶν μετρίων

 

β) με ἤ και με τον ίδιο τρόπο που εκφέρεται και ο α΄ όρος:

Ἐπαινούμενος ἔχαιρε μᾶλλον ἤ κτώμενος χρήματα.

Ἐπεδείχνυτο ἀνδρείαν τὸ πλέον μετ’ εὐβουλίας ἤ μετά κινδύνων.

 

Η σύγκριση με το ἤ γίνεται κυρίως όταν ο β' όρος της σύγκρισης δεν είναι ουσιαστικό αλλά άλλη λέξη ή λεκτικό σύνολο.

(ΣΑΕ σελ. 32-33)

 

Ασκήσεις

1. Να βρεις τον α' και το β' όρο της σύγκρισης στις παρακάτω προτάσεις και να μεταφράσεις:

α) Κῦρος νεώτερος Ἀρταξέρξου ἦν.

β) Ἐκείνον πολύ μᾶλλον ἤ ἐμὲ ἐπαινεῖς.

γ) Τὸ φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι ἐστιν.

δ) Κάλλιον ἐμπεσεῖν εἰς κόρακας ἤ εἰς κόλακας.

ε) Πολλῶν χρημάτων κρείττων ὁ παρὰ τοῦ πλήθους ἔπαινος.

στ) Βούλομαι ὑμᾶς μᾶλλον ἤ ἐμέ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια.

ζ) Μητρός τε καὶ πατρός καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς.

η) Ῥᾷόν ἐστι κλαίειν μετά κλαιόντων ἤ χαίρειν μετά χαιρόντων.

 

 

2. Στα παρακάτω παραδείγματα η σύγκριση γίνεται με έναν από τους δύο τρόπους που είδαμε. Να δώσεις τη σύγκριση και με τον άλλο τρόπο:

α) Οὗτος ἐστι σοφώτερος ἐμοῦ - Οὗτος ἐστι σοφώτερος ἤ ἐγώ.

β) Παρύσατις ἡ μήτηρ ἐφίλει τὸν Κῦρον μᾶλλον τοῦ Ἀρταξέρξου –

γ) Κροίσος ἦν πλουσιώτερος ἤ  ὁ Κῦρος –

δ) Οἱ ἀθληταὶ γίγνονται κρείττονες τῶν ἰδιωτῶν —

ε) Οἱ τύραννοι ἔχουσι κτήματα πλείω ἤ οἱ ἴδιῶται —

στ) Ὀφθαλμοί πιστότεροι μάρτυρες τῶν ὤτων εἰσί –

ζ) Ἀναρχίας δέ μεῖζον οὔκ ἐστι κακόν –

η) Λύσανδρός ἐστιν ἐμπειρότερος ἤ ἄλλος τις περὶ τὰ ναυτικά —

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.