ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

 

το υποκείμενο

 

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ        .       

ρήματος

1. σε ονομαστική

μετοχής

2. στην ίδια πτώση με τη μετοχή

απαρεμφάτου

3. σε ονομαστική, ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

4. σε αιτιατική, ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

 

απρόσωπου ρήματος

5. απαρέμφατο

6. δευτερεύουσα πρόταση

 

 

 παραδείγματα για κάθε περίπτωση:

 1. οἱ δέ Ἀθηναῖοι ἀνήγοντο ἐκ τῆς Χίου
 2. Λάμψακον οὖσαν σύμμαχον Ἀθηναίων
 3. οἱ δ᾿ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι
 4. Λύσανδρος δὲ ἐκέλευσεν τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἕπεσθαι
 5. ἒδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὃσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι
 6.  λέγεται ὃτι Κῦρος τέθνηκε.

 

το κατηγορούμενο

 

 

   ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ                   

συνδετικό ρήμα

 

1

απλό

ρήμα κίνησης

 

2

επιρρηματικό

ρήμα εξέλιξης

 

3

προληπτικό

ρήμα μεταβατικό

αντικείμενο

4

κατηγορούμενο αντικειμένου

συνδετικό ρήμα

 

5

γενική κατηγορηματική

 

 

 

 

κτήση

 

 

 

 

σύνολο

 

 

 

 

αξία

 

 

 

 

ύλη

 

 

 

 

ιδιότητα

 

παραδείγματα για κάθε περίπτωση:

 1. Οτος φυ γαθός.
 2. Οἱ στρατιῶται ἐσκήνουν ὑπαίθριοι.
 3. Χρή παδας κδιδάσκεσθαι σοφούς.
 4. Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι προσείλοντο Μένανδρον στρατηγόν.
 5. Ὁ  Περικλῆς  διετέλει  τῶν  ἀρχόντων.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1. Να υπογραμμιστούν τα συνδετικά ρήματα (απαρέμφατα και μετοχές) και να βρεθεί το κατηγορούμενο: 

 1. Οὗτος ἔφυ ἀγαθός.
 2. Ἡ πόλις φρούριον κατέστη.
 3. Ἂν γνῶς τι ἐστιν ἂνθρωπος, ἡδίων ἒσῃ
 4. Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτός έκβήσῃ σοφός.
 5. Ἀγαθοί ὂντες ἡττήθησαν.
 6. Στρατηγόν πάλιν εἳλοντο Περικλέα.
 7. Αἱ πονηραί ἐλπίδες κακοί σύμβουλοι εἰσί
 8. Το λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν.
 9. Οἱ πελτασταί ἦσαν περί τους χιλίους.
 10. Οὗτος παρά πάντων σωτήρ τῆς Ἑλλάδος ἐνομίσθη.
 11. Φίλιππος ἒστι ὃτι ἂν τις εἲπῃ.
 12. Θηραμένης  ρέθη πρεσβευτής  ες  Λακεδαίμονα. 
 13. Ἀριστοτέλης  ἐγένετο  ὂτι  ἀν  εἲπη  τις.

 

 2. Να βρεθούν τα επιρρηματικά και προληπτικά κατηγορούμενα: 

 1. Οἱ στρατιῶται εἳποντο ἄσμενοι.
 2. Χρή παῖδας ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς.
 3. Τό Ὀμήρου ὂνομα μέγιστον ηὒξητο.
 4. Οἱ στρατιῶται ἐσκήνουν ὑπαίθριοι.
 5. Κατέβαινον εἲς τάς κώμας σκοταῖοι.
 6. Αἱ  νῆες  ἒπλευσαν  βοηθοί.
 7. Ηὒξατο  διά  ταῦτα  τό  ὅνομα   αὐτού  μέγα.
 8. Ἐθελοντής ὑπομένει τούς πόνους.
 9. Οἱ Ἀρκάδες πρῶτοι πλέουσι.
 10. Ἒχων  δέ  τούτους  Κύρος  ἀφίκετο  αἰφνίδιος.

 

3. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν οι γενικές κατηγορηματικές:

 1. Ὁ  Περικλῆς  διετέλει  τῶν  ἀρχόντων.
 2. Τά ἑν τῆ Ἀκροπόλει ἱερά ἦν τῆς πόλεως.
 3. Οἱ  στέφανοι  ἦσαν  χρυσοῦ.
 4. Ἦν  δε  καί  οὗτος  τῶν  στρατευομένων.
 5. Τό  ἐν  τῶ  ναῶ  ἂγαλμα  ἦν  τῆς  θεᾶς.
 6. Ἀθηναῖοι ἀγαθοῦ τρόπου ἦσαν.
 7. Ὑμεῖς ἐστε πατέρων ἀγαθῶν.
 8. Ἡ δικαιοσύνη τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἐστί.
 9. Τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ.
 10. Τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν πάντες.

 

4. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα κατηγορούμενα στις παρακάτω φράσεις:

(Ξενοφών_Κεφ_ Ι 16-32)

 1. Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι στρατηγούς προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον.
 2. Ἀνήγοντο δέ καί οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι.
 3. Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων.
 4. καί  διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καί οἴνου καί σίτου και τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη.
 5. αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ  παντελῶς κεναὶ·
 6. ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτόν ἑπτὰ ἀνήχθησαν ἀθρόαι.
 7. ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε
 8. Φιλοκλῆς δ᾽ ἦν στρατηγός τῶν Ἀθηναίων…
 9. …ὃσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου…
 10. Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα ἐρωτήσας τὶ εἴη ἄξιος παθεῖν, ἀπέσφαξεν.

  

5. Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα κατηγορούμενα στις παρακάτω φράσεις: 

 1. Ἀπεκάλουν τόν Θηραμένη κόθορνον.
 2. Ὁ Θηραμένης ἀπεκαλείτο κόθορνος.
 3. Πάντες καλοί φαίνονται.
 4. Προκλῆς πρῶτος ἀνέστη.
 5. Τιμόθεον δέ στρατηγόν ἐχειροτόνησαν.
 6. Οὐδέν εσμέν.
 7. …δικαιότατος γὰρ εἶ.
 8. καὶ ἴσως αὖ ὑμεῖς ἐμὲ ἡγεῖσθε κακοδαίμονα εἶναι.
 9. τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.