ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Ντέρμπι αντί ταξικής πάλης

Γιώργος Ρούσσης, (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,13/6/10)

 και σε .doc

επιμέλεια: Πολύβιος Ν. Πρόδρομος

 

1. Ο χουλιγκανισμός γενικότερα, αλλά και οι βί­αιες συγκρούσεις ανάμεσα σε αντιπάλους οπαδούς, ή η λογική της βίας για τη βία -και όχι βεβαίως η λογική βία στη βία της εξου­σίας, ή του κεφαλαίου, - που είναι ένα ορθολογικό πολιτικό πρόσταγμα - αποτελούν εκδηλώσεις ήδη αποσαρθρωμένων προσωπικοτήτων, όπως άλλωστε και η αντιθετική στάση της άκριτης κοινωνικής εν­σωμάτωσης των νέων.

2. Μέσα λοιπόν, από τη συμμετοχή στο ποδοσφαι­ρικό κυρίως θέαμα και τους μηχανισμούς ταύτισης που αυτό προκαλεί παίζεται το μεγάλο ψυχόδραμα μιας ταυτότητας δημευμένης, σαστισμένης, διαλυ­μένης στη σφαίρα της εργασίας και της καθημερι­νής ζωής.

3.            Αυτή είναι η βάση, πάνω στην οποία γί­νεται κατορ­θωτό από τη μια να αναπτύσσεται μια γιγαντιαία ε­πιχείρηση αποχαύνωσης, από μέρους της κυρίαρ­χης εξουσίας, μια προσπάθεια χειραγώγησης, που μπορεί να παραλληλιστεί με το θέαμα που προ­σφερόταν στις αρένες της Αρχαίας Ρώμης. Κατ’ αναλογία του ρωμαϊκού Panem et circenes (Ψωμί και παιγνίδια του τσίρκου), οι σύγχρονοι κυρίαρχοι χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για να εκτρέψουν το ενδιαφέρον των λαϊκών μαζών από τα πραγματικά προβλήματα τους.

4.            Από την άλλη, το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται για να εγκλωβιστεί η όποια έκφραση της λαϊ­κής δυσαρέσκειας σε ένα ακίνδυνο και ελεγχόμε­νο από την εξουσία πεδίο. Από αυτή τη σκοπιά ε­πιχειρείται να εκδηλωθεί με αντισταθμιστικό-εκτονωτικό τρόπο, η βίαιη μορφή της κοινωνικής σύγκρουσης, σε ένα άλλο χώρο από εκείνον στον οποίο η εμφάνισή της θα είχε ως συνέπεια να πλη­γεί το κράτος και γενικότερα η κυρίαρχη τάξη πραγμάτων, σε ένα άλλο πεδίο από εκείνο της πα­ραγωγής και του τόπου δουλειάς, της συνδικαλι­στικής ή πολιτικής δράσης, πεδία στα οποία κάθε εκμεταλλευτικό σύστημα είναι εκτεθειμένο να α­ντιμετωπίζει μια βία ορθολογικά νομιμοποιημένη από αυτήν την ορθολογική μορφή ταύτισης του α­τόμου στην ομάδα του που είναι η ταξική συνεί­δηση.

5. Έτσι, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ανά τον κόσμο λειτουργούν ως χώροι παράκαμψης αντιπερισπα­σμού και χειραγώγησηc συμπεριφορών ταύτισης.

Πρόκειται για μια μυστικοποιημένη απάντηση στις κοινωνικές αντιθέσεις και τα πραγματικά προβλή­ματα, για μια μετατόπιση πραγματικών συνειδητοποιήσεων.

6. Η εκτόνωση του γηπέδου αποτελεί ανέξοδη ε­κτόνωση σε λάθος πεδίο. Αποτελεί μια Νέμεση, η οποία όμως μέσω μηχανισμών ταύτισης λειτουργεί εκτονωτικά έξω από το πραγματικό. Παρ’ όλα αυ­τά, εκδηλώνεται μια πραγματική συγκίνηση. Και αυτός ακριβώς ο μηχανισμός εξουδετέρωσης και εκτροπής κατ' αναλόγια του αρχαίου ελληνικού δράματος μπορεί να λειτουργήσει σαν κάθαρση με την αριστοτελική έννοια του όρου.

7.            Τελικά, όμως, πρόκειται για ένα συμβολισμό που αποτρέπει πιο απειλητικές εκρήξεις αγανά­κτησης, τις οποίες θα προκαλούσε η κοινωνική κρί­ση.

8.            Έτσι, το ποδόσφαιρο λειτουργεί σαν κυματο­θραύστης πραγματικών συγκρούσεων και από αυτή τη σκοπιά, παίζει το ρόλο ενός υποπροϊόντος του πάθους για μια καλύτερη ζωή.

9.            Αν όμως, όπως δηλώνει ο Pascal Boniface είναι καλύτερα να διεξάγεται ένα παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, παρά ένας παγκόσμιος πόλεμος, είναι μάλλον τραγικό για την κοινωνική πρόοδο η αντιπαλότητα του όποιου ποδοσφαιρικού πρωτα­θλήματος να αντικαθιστά την ταξική πάλη.

10. Σημαίνουν όλα αυτά αποχή από το ποδόσφαιρο και απαξίωση του; Κάθε άλλο. Αντίθετα, όπως μας καλούσε να πράξουμε ο Ιταλός κομμουνιστής ηγέ­της Palmiro Togliatti, πρέπει να το αντιμετωπίζου­με ως προνομιούχο χώρο συνάντησης με τις λαϊκές μάζες και απελευθερωτικής επιρροής σε αυτές, με δεδομένα μάλιστα τα βαθύτατα ανθρώπινα στοι­χεία που αυτό περιέχει και τα οποία τείνουν να ε­κλείψουν από την υπόλοιπη κοινωνική ζωή.

 

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Σε Κυριακάτικη εφημερίδα δημοσιεύθηκε το παραπάνω άρθρο. Να ενημερώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενο του γράφοντας μια περίληψη 60 έως 80 λέξεων. 

Μονάδες 25

Β1. «Κατ’ αναλογία του ρωμαϊκού Panem et circenes (Ψωμί και παιγνίδια του τσίρκου), οι σύγχρονοι κυρίαρχοι χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για να εκτρέψουν το ενδιαφέρον των λαϊκών μαζών από τα πραγματικά προβλήματα τους». Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του παραπάνω αποσπάσματος του κειμένου.

Μονάδες 10

Β2. α)Με ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική- επαγωγική) αναπτύσσει τη σκέψη του ο συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου; (Από την άλλη…η ταξική συνείδηση). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

Μονάδες 5

β) ορθολογικά, χειραγώγησης: Να σχηματίσετε τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας για καθεμιά από ένα (διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων.

Μονάδες 5

Β3. α)Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις: εκλείψουν, εκδηλωθεί, εξουδετέρωσης, μετατόπιση, αποχαύνωσης.

Μονάδες 5

β) Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο του Γ. Ρούσση; Να τεκμηριώσετε την απάντηση σας.

Μονάδες 5

Β4. Με ποιο τρόπο\μέθοδο αναπτύσσεται η έκτη παράγραφος του κειμένου; (Η εκτόνωση….του όρου.)

Μονάδες 5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Είναι γεγονός ότι πολλοί νέοι μετατρέπονται σε τυφλούς οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων και μονοδρομώντας τα ενδιαφέροντα τους προς το "αποτέλεσμα της Κυριακής", μας καθιστούν μάρτυρες βίαιων επεισοδίων και φαινομένων χουλιγκανισμού.

Σε ένα άρθρο σας που θα δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο, να αναφερθείτε στα αίτια αυτής της συμπεριφοράς, εστιάζοντας στην ευθύνη της Πολιτείας. Στη συνέχεια να επισημάνετε τρόπους δημιουργικής εκτόνωσης του δυναμισμού των νέων. (500-600 λέξεις)

Μονάδες 40

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2015.