ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Δεύτερο διαγώνισμα επαναληπτικό στο κεφάλαιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54)

ΘΕΜΑΤΑ

Α1 Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

Η αγροτική οικονομία της χώρας, μετά την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης, χαρακτηρίζεται από το καθεστώς της μικροϊδιοκτησίας.

Η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας εμποδίζει την ανάπτυξη ιδεολογιών με ταξικό περιεχόμενο.

Μετά τους βαλκανικούς πολέμους το κυριότερο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι η παρουσία μειονοτήτων στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το Νοέμβριο του 1920 ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές και ξεκινά τη μικρασιατική εκστρατεία.

Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1920 είχε όλες τις υποδομές για να υποδεχτεί τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής.

Ο ισχυρός κρατικός παρεμβατισμός και η μέθοδος «κλήριγκ» στην οικονομία έχει ως αιτία τις ανάγκες χρηματοδότησης της μικρασιατικής εκστρατείας.

μονάδες 12/100

Α2. Να διευκρινίσετε τον όρο «κλήριγκ».

μονάδες 12/100

Α3. Ποιες είναι οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης του 1929-32 στο πολιτικό πεδίο.

μονάδες 26/100

Β1 Η κατάσταση των αγροτών στη Θεσσαλία

....οι τσιφλικιούχοι της Θεσσαλίας εκβιάζοντες τους κολλήγους και τη συμπράξει δυστυχώς και των ελληνικών δικαστηρίων κατώρθωσαν να υποβιβάσωσι την σχέσιν του κολλήγα, ήτις είχε χαρακτήρα εμπραγμάτου δικαιώματος, εις μίσθωσιν, συμφώνως προς την οποίαν κατά το τέλος εκάστου γεωργικού έτους, δικαιούται ο ιδιοκτήτης να εξώση του κτήματός του τους κολλήγας αυτού. Τοιουτοτρόπως η παραμονή των κολλήγων εις τα υπ’ αυτών καλλλιεργούμενα κτήματα κατέστη αβεβαία, όπερ συνετέλεσε μόνον εις το να απογοητεύση τους κολλήγας, να αμβλύνη έτι περισσότερον το υπέρ βελτιώσεως της καλλιεργείας ενδιαφέρον των, να καταστήση αυτούς περισσότερον υποχειρίους εις την απληστίαν και την εκμετάλλευσιν των τσιφλικιούχων και των επιστατών των. Εάν δε εις πάντα ταύτα προσθέσητε την αδιαφορίαν, την οποίαν κατά κανόνα δεικνύουν αναφορικώς εις την γεωργίαν και τους κολλήγας οι μακράν των κτημάτων ζώντες και εις απλήστους και αμαθείς επιστάτας εμπιστευόμενοι αυτά τσιφκλικιούχοι της Θεσσαλίας θα έχητε πλήρη εικόνα των αιτίων της κακοδαιμονίας της Θεσσαλίας.

Αλ. Παπαναστασίου, Λόγος στην Β΄ Αναθεωρητική Βουλή (1911)· από τον τόμο Αλ. Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, Άρθρα, 99 [Πηγή: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη Γ΄ Λυκείου, τεύχος Γ΄, σ. 33]

Αφού μελετήσετε το παράθεμα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου σας:

Να προσδιορίσετε την κατάσταση των Θεσσαλών αγροτών και τα αίτια που οδήγησαν στην εξέγερση του Κιλελέρ (1910)

μονάδες 50/100

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.