ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Συνθήκη Ειρήνης Βουκουρεστίου της 28.7/10.8.1913

 

Άρθρον 5

 

Τα μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και του Βασιλείου της Βουλγαρίας σύνορα ακολουθούσι το εξής διάγραμμα, συμφώνως τω καταρτισθέντι υπό των οικείων στρατιωτικών αντιπροσώπων πρακτικώ τω παρηρτημένω εις το υπ. Αριθμ. 9 πρωτόκολλον της 25 Ιουλίου (7 Αυγούστου) 1913 της εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψεως.

Η οροθετική γραμμή αναχωρεί από των νέων βουλγαροσερβικών συνόρων επί της κορυφογραμμής του όρους Μπέλες, καταλήγουσα εις τας εις το Αιγαίον Πέλαγος εκβολάς του ποταμού Νέστου.

Μεταξύ των δύο τούτων άκρων σημείων η οροθετική γραμμή ακολουθεί το ενδεικνυόμενον διάγραμμα επί του συνημμένου χάρτου 1/200.000 του Αυστριακού Επιτελείου, συμφώνως τη περιγραφή τη επίσης παρηρτημένη τω παρόντι άρθρω.

Μικτή Επιτροπή, συγκειμένη εξ ισαρίθμων εκατέρου των συμβαλλομένων Υψηλών Μερών αντιπροσώπων, επιφορτισθήσεται δέκα πέντε ημέρας μετά την υπογραφήν της παρούσης Συνθήκης να χαράξη επί του εδάφους την νέαν μεθόριον γραμμήν, συμφώνως τοις πρόσθεν συντεθειμένοις.

Η επιτροπή αύτη θέλει διενεργήσει την διανομήν των ακινήτων κτημάτων και κεφαλαίων άτινα ανήκον μέχρι τούδε από κοινού εις επαρχίας, δήμους, κοινότητας κατοίκων, χωριζομένους διά των νέων συνόρων. Εν περιπτώσει διαφωνίας επί της διαχαράξεως ή των εκτελεστέων μέτρων, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να αποταθώσιν εις κυβέρνησιν τρίτου φίλου κράτους, παρακαλούντα αυτήν να ορίση διαιτητήν, ούτινος η απόφασις επί των υπό αμφισβήτησιν σημείων θεωρηθήσεται ως οριστική.

Συνομολογείται ρητώς ότι η Βουλγαρία παραιτείται πάσης επί της νήσου Κρήτης αξιώσεως.

 

  

Πρωτόκολλο Προσαρτημένο στο άρθρο 5 της εν Βουκουρεστίω Συνθήκης της 28 Ιουλίου (10 Αυγούστου) 1913

 

 Οριστική μεθόριος μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος

 

Η οροθετική γραμμή άρχεται επί της κορυφής της γραμμής του όρους Μπέλλες από της βουλγαροσερβικής μεθορίου, ακολουθεί την κορυφογραμμήν ταύτην, κατέρχεται κατόπιν την κορυφογραμμήν, ήτις ευρίσκεται προς βορράν του Γιούργκλερι και προχωρεί μέχρι της συμβολής του Στρυμόνος και της Βιστρίτζας, ανέρχεται την Βιστρίτζαν, είτε διευθύνεται προς ανατολάς εις Τσινγκανέ-Καλεσί (1.500). Εκείθεν φθάνει εις την κορυφογραμμήν του Αλή Μπουτούς (υψόμετρον 1.650) και ακολουθεί την γραμμήν της διαχωρίσεως των υδάτων (υψόμετρα 1.820, 1.800, 713) και Στράγκατς. Εκείθεν, ακολουθούσα πάντοτε την γραμμήν της διαχωρίσεως των υδάτων διευθύνεται προς βορράν και έπειτα βορειοανατολικούς, ακολουθούσα την γραμμήν της διαχωρίσεως των υδάτων μεταξύ των υψομέτρων 715, 660, εξικνουμένη εις τα υψόμετρα 1.150 και 1.152, όθεν, ακολουθούσα την κορυφογραμμήν ανατολικώς του χωρίου Ρακίτση, διέρχεται τον Νέστον, διευθύνεται προς την κορυφήν του Ρούζα και του Ζελέζα, διέρχεται τον Δέσπατ (Ράνα) Σουγιού και φθάνει και του Τσούκα. Από του σημείου τούτου ακολουθεί πάλιν την γραμμήν της διαχωρίσεως των υδάτων και διερχόμενη διά Σίμκπκοβας-Καδδιρακαγιά (1.750), Αλβίκα Δαγ (1.517), Καγίν-Τσαλ (1.811), Δεμπικλί (1.587), κατέρχεται προς νότον εις υψόμετρον 985, στρεφόμενη προς ανατολάς, νοτίως του χωριού Κάροβο, όθεν διευθύνεται προς ανατολάς, διέρχεται προς βορράν του χωρίου Καϊμπόβα, ανέρχεται πάλι προς βορράν και διέρχεται διά των υψομέτρων 1.450, 1.538, 1.350, και 1.845. Εκείθεν κατέρχεται προς νότον, διερχόμενη διά της Τσίγκλας (1.750), Κουσλάρ (2.177). Από του Κουσλάρ η οροθετική γραμμή ακολουθεί την γραμμήν της διαχωρίσεως των υδάτων του Νέστου και του Ιάσι Εβρέν-ντερέ διά του όρους Ρουγιάν και φθάνει εις Αχλάτδαγί (1.300), ακολουθεί την κορυφογραμμήν την διευθυνομένην προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Οκ-Τσιλάρ (41), και από του σημείου τούτου ακολουθεί τον ρουν του Νέστου, καταλήγουσα εις το Αιγαίον Πέλαγος.

 

 

(από το: Λένα Διβάνη (2000), Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), Αθήνα: Καστανιώτης, σελ. 341-343)

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.