ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

η Δράμα μέσα από την εφημερίδα «Πρωινός Τύπος»

 

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954

 

► ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΜΕΣΗΣ / ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ ΕΞ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ / ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ

- Επ' ευκαιρία της υπό του Γ. Επιθεωρητού Μ.Ε. Γ Περιφερείας κ. Γ. Γκανούλη ετησίας επιθεωρήσεως των Γυμνασίων της πόλεως μας από 26ης μέχρι 29ης λήγοντος εγένοντο εξ υποδειγματικοί διδασκαλίαι τας οποίας, πλην του κ. Γενικού, παρηκολούθησαν ο Επιθεωρητής της Σωματικής Αγωγής κ. Δημ. Κραχτίδης και οι Σύλλογοι των Καθηγητών.

Κατά την 26ην εγένετο υποδειγματική διδασκαλία του μαθήματος των Ν. Ελληνικών υπό του καθηγητή του Γυμνασίου θηλέων κ. Ιωάννη Ρόσιου. Την 27ην υπό της καθηγήτριας θηλέων Δίδος Δεδούση εις το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και του καθηγητού Αρρένων κ. Δημ. Βαφειάδου εις τα Ν. Ελληνικά. Την 28ην εις μεν το Γυμνάσιον Αρρένων και εις το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών υπό του καθηγητού κ. Παρ. Παρασκευόπουλου, εις δε το θηλέων υπό των καθηγητριών κ. Αδριανής Λεκκάκη - Τσουκαλά εις τα Μαθηματικά και της Δίδος Ζωής Χρονοπούλου εις τα θρησκευτικά. Άπασαι εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας και οι αναλαβόντες αυτάς εδέχθησαν τα θερμά συγχαρητήρια τόσον του κ. Γενικού όσον και των παρακολουθησάντων αυτάς. Η επίδρασις των και εις τους μαθητάς ήτο τόσον μεγάλη, ώστε η ικανοποίησις των διεκρίνετο βαθύτατα κεχαραγμένη εις τας μορφάς των.

Μέγισται ήσαν και αι ωφέλειαι, αίτινες προέκυψαν και εκ της μεθ' έκαστον μάθημα επακολουθησάσης κριτικής και διά τους διδάσκοντας και γενικώς διά το έργον και την πρόοδον των Γυμνασίων.

Η διδασκαλία όμως, ήτις επροξένησε βαθυτάτην αίσθησιν εις τους παρακολουθήσαντας αυτήν και άφησε αλησμόνητους εντυπώσεις ήτο η των, θρησκευτικών της Δίδος Χρονοπούλου με θέμα: Οι Μακαρισμοί εκ της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

Είχε πράγματι τελετουργικόν χαρακτήρα οφειλόμενον εις την βαθυτάτην πίστιν της καθηγητρίας εις όσα εδίδασκεν. Κατώρθωσε με την Η σεμνότητα ήτις την διακρίνει, το φυσικόν και αβίαστον ύφος της διδασκαλίας της, τον πλόυτρν των γνώσεων της, την γλυκύτητα μεθ' ης ωμίλει να μεταδώσει βαθείαν κατάνυξιν εις τας ψυχάς των μαθητριών και των παρισταμένων. Άπαντες παρηκολούθησαν ταύτην μεθ' αδιαπτώτου προσοχής και μετεφέρθησαν εκ σφαίρας υπερκοσμίους. Η συγκίνησις, η οποία κατείχε τας ψυχάς των ήτο έκδηλος και εκορυφώθη, όταν το τέλος της διδασκαλίας της η καθηγήτρια έκλεισε με συγκινητικώτατον επίλογον

Τα εις τοιαύτας περιπτώσεις αποδιδόμενα συγχαρητήρια και αι λέξεις «εξαιρετική επιτυχία» καταντούν κενά εμπρός εις την υπέροχον και μεγαλειώδη δίδασκαλίαν της καθηγήτριας Ζωής Χρονοπούλου.

Αι μαθήτριαι είναι ευτυχέσταται, όπως είπε και ο Γενικός που συμπληρώνουν την επί της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών κριτικήν του, διότι, μεταξύ του προσωπικού του Γυμνασίου των συγκαταλέγεται μία τοιαύτη εξοχότης ως η καθηγήτρια Ζωή Χρονοπούλου.

 

 

 

 

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954

 

► ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗ Ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΕΙΧΩΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ / ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΙΨΙΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

- Ο αποκλεισμός εκ των χιόνων ωρισμένων ακριτικών περιοχών του Νομού μας συνεχίζεται.

Χθες ο Διοικητής των TEA Παρανεστίου εγνώρισε προς την Νομαρχίαν Δράμας, μετά της οποίας έσχε τηλεφωνικήν επικοινωνίαν, ότι ο συνοικισμός Τειχώτα απέχων περί τας 8 ώρας εκ Παρανεστίου έχει αποκλεισθή από ημερών εκ των χιόνων και μαστίζεται από την έλλειψιν τροφών, ζωοτροφών και φαρμάκων.

Τούτο εγνώσθη από καταφθάσαντας μετά μυρίων βασάνων και με κίνδυνον να καταφθάσαντας μετά μυρίων βασάνων και με κίνδυνον να κατασπαραχθώσι υπό των λύκων, κατοίκους του συνοικισμού εις Παρανέστιον οι οποίοι περιέγραψαν με τα μελανώτερα χρώματα την επικρατούσαν εις Τειχώτα κατάστασιν.

Ούτοι ανέφερον ότι 50 κάτοικοι του συνοικισμού στερούνται παντελώς τροφών ως επίσης προβληματική κατέστη και η προμήθεια ζωοτροφών με κίνδυνον να εξοντωθούν 500 και πλέον αιγοπρόβατα των κατοίκων.

Εξ άλλου οι ασθενείς κάτοικοι στερούνται παντελώς ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως.

Κατόπιν τούτου ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Λεκάκης επεκοινώνησε μετα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης μέσω της XI Μεραρχίας ποιών έκκλησιν όπως ει δυνατόν αποσταλή αεροσκάφος διά την ρίψιν των αναγκαιούντων εις τον αποκλεισθέντα συνοικισμόν.

 

► ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΣΧΕΡΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ

- Παρουσιασθείς χθες ο Πρόεδρος αρτοποιών κ. Τοσουνίδης εις την Νομαρχίαν εδήλωσεν ότι πολλά των αρτοποιείων πόλεως μας δεν θα δυνηθούν να λειτουργήσουν ελλείψει καυσόξυλων.

Κατόπιν τούτου εζητήθη τηλεφωνικώς υπό της Νομαρχίας εκ του υπουργείου Εμπορίου η έγκρισις διά την λειτουργίαν των αρτοποιείων με υγρά καύσιμα.

 

► ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟΝ

- Το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγγράφου του προς την Νομαρχίαν σχετικώς με αναφοράν ταύτης, γνωρίζει ότι δεν εγκρίνει την προσωρινήν στέγασιν εις το οίκημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ωδείου Δράμας.

Επίσης ως πληροφορούμεθα διετάχθη η εκκένωσις του άνω ορόφου του Πυροσβεστείου εκ των διαμενόντων εκεί μέχρι τούδε οικογενειών ανδρών της υπηρεσίας.

 

► Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΕΩΣ

- Το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγγράφου του προς την Νομαρχίαν γνωρίζει ότι ενέκρινεν το σχέδιον συμβάσεως ηλεκτροφωτισμού των οδών και πλατειών της Κοινότητος Καλής Βρύσης υπό των αναδόχων Κ. Σιλλου, Σ. Ματζώρη και Αγ. Κατσανδρίτου.

 

 

► Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ 

-  Το υπουργείον Εσωτερικών γνωρίζει δι’ εγγράφου του προς την Νομαρχίαν ότι ενέκρινεν την απαλλοτρίωσιν των πηγαίων  υδάτων  της  πηγής Σοούα - Σου ως και λωρίδος γης μήκους 1200 και πλάτους 4 μέτρων εις βάρος της Κοινότητος Καλής Βρύσης και διά την εξασφάλισιν της υδρεύσεως της Κοινότητας Χαριτωμένης.

 

 

 

 

 

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954

 

► ΠΡΙΝ Ή ΠΑΡΕΛΘΗ ΤΟ ΠΤΩΤΟΝ ΚΥΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ / ΑΦΘΟΝΟΣ ΧΙΩΝ ΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΕΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΥΠΑΘΡΟΝ ΜΑΣ

- Η δευτέρα φάσις του βαρύτατου χειμώνος, ο οποίος από δεκαημέρου ενέσκηψεν εις την περιοχήν μας ήρχισεν από των πρωινών ωρών προς χθες. Ενώ προ τριών ημερών είχεν επικρατήσει σχετική άνοδος της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να λυώσουν τα χιόνια εις την πόλιν και εις όλα τα πεδινά τμήματα του Νομού μας και να επιτευχθή η επικοινωνία με τας αποκλεισθείσας ορεινός Κοινότητας, νέα πτώσις χιόνος ήρχισεν από της νυκτός προς χθες.

Εις την πόλιν μας προηγήθη διήμερος βροχή ενώ εις τα ορεινά τμήματα έπιπτε χιών. Αποτέλεσμα τούτου ήτο να αντικρύσουν κατάπληκτοι χθες το πρωί οι συμπολίται μας την πόλιν χιονοσκέπαστον ενώ το χιόνι εξακολουθούσε να πίπτη συνεχώς και με τον ίδιον ρυθμόν.

Ήδη το φάσμα νέου παγετού ήρχισε να πλανάται και πάλιν, ιδίως απειλούν τους ανέργους και τους στερούμενους μέσων θερμάνσεως λόγω ελλείψεως καυσόξυλων και εις την πόλιν μας, ενώ παραλλήλως εκ των ορεινών περιοχών ήρχισαν να καταφθάνουν εις την Νομαρχίαν τηλεγραφήματα απογνώσεως των κατοίκων των αποκλεισθεισών εκ νέου Κοινοτήτων.

 

ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Ούτω ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ποταμών επεκοινώνησε χθες την πρωίαν τηλεφωνικώς μετά της Νομαρχίας προς την οποίαν ανέφερεν ότι οι κάτοικοι και τα ζώα της Κοινότητος του στερούνται παντελώς τροφίμων διότι τα αγορασθέντα προχθές μετά την διάνοιξιν των οδών αναγκαία τρόφιμα και ζωοτροφαί κ ευρισκενται εις Κ. Νευροκόπιον, η δε μεταφορά των εις Ποταμούς κατέστη προς το παρόν αδύνατος λόγω του αποκλεισμού της οδικής αρτηρίας υπό χιόνος το ύψος της οποίας έφθασεν εις τα 90 εκατοστά ενώ η πτώσις του συνεχίζεται.

 

ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗ ΦΑΑΑΓΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εξ άλλου τηλεγραφήματα εκ Σιδηρονέρου αναφέρουν ότι απεκλείσθη εις την ορεινήν θέσιν «Τουλουμπάρ» εκ των χιόνων φάλαγξ φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία είχον μεταβή προς μεταφοράν καυσόξυλων.

Κατόπιν τούτου η Νομαρχία ήλθεν εις επικοινωνίαν μετά του Γραφείου του κ. Νομομηχανικού του οποίου εζήτησε την ενίσχυσιν διά την διάνοιξιν των αποκλεισθέντων. Επίσης παρεκάλεσε τηλεφωνικώς τον Στρατιωτικόν Διοικητήν του Τάγματος Προκαλύψεως εις Σιδηρόνερον όπως παράσχη πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν εις την αποκλεισθείσαν φάλαγγα των αυτοκινήτων.

 

ΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Ως ήτο επόμενον μετά την νέαν φοβεράν φάσιν του τρομερού ψύχους και τα επακόλουθα της πτώσεως των χιόνων σχετικώς με την μεταφοράν καυσόξυλων, η έλλειψις τούτων εις την αγοράν μας έφθασεν εις προβληματικόν σημείον. Παραλλήλως κατηναλώθησαν και άπαντα τα στερεά καύσιμα τα υπάρχοντα εις την αγοράν μας, ήτοι γαιάνθρακες, λιγνίτης, ξυλάνθρακες κλπ.

Διά την κάλυψιν των αναγκών κατά το δυνατόν η Νομαρχία εζήτησεν παρά της Γ.Δ.Θ. όπως επιτραπή η μεταφορά καυσόξυλων και εκ των περιοχών Εξοχής και Χρυσοκεφάλου, ευθύς ως ήθελεν καταστή αυτή δυνατή.

 

Η ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΗΣ Γ.Δ. ΘΡΑΚΗΣ

Κομοτινή (Ιδ. Υπηρεσία). - Ο Γεν. Δ/ντής Θράκης κ. Αθ. Μίχας επικοινωνήσας μετά της Νομαρχίας Δράμας και πληροφορηθείς τον συνεπεία των χιόνων αποκλεισμόν ωρισμένων χωρίων έδωκεν εντολάς διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως.

Διά την παροχήν της ενδεικνυομένης βοηθείας ο κ. Γεν. Δ/ντής επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά του Αναπλ. Γ.Δ.Β. Ελλάδος κ. Παπαγεωργίου και των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εμπορίου, Γεωργίας και Κοιν. Προνοίας.

 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΑΧΥΡΩΝΟΣ

Κατ' αναφοράν εξ άλλου της Υπ/σεως Χωρ/κής Προσωτσάνης προς την ενταύθα Δ/νσιν Χωρ/κής τας νυκτερινός ώρας προς χθες κατέρευσεν εις Μικρόπολιν συνεπεία των βροχών και χιόνων ο άχυρων των κτηνοτρόφων Δημητρίου Καπούλου με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν υπό τα ερείπια του 25 πρόβατα.

 

ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συγκοινωνία με την ακριτικήν περιοχήν διεκόπη.

Ουδέν αυτοκίνητον ανεχώρησεν εκ Δράμας προς Θεσσαλονίκην, ούτε αφίχθη εκ Θεσσαλονίκης.

Καθ' υπάρχουσας πληροφορίας τα εκ Θεσσαλονίκης προς Δράμαν αυτοκίνητα παραμένουν εις τον Δραβίσκον.

Μεταξύ Ηλιοκώμης και Παλαιοκώμης όπου η χιών ανήλθεν το 1 ½ μέτρον, απεκλείσθησαν τα φορτηγά αυτοκίνητα με φορτίον λιγνίτου τον οποίον επρόκειτο να μεταφέρουν εκ του λιγνιτορυχείου Παγγαίου εις την Δράμαν.

 

 

 

 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954

 

► ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΟΝ ΕΝΤΑΣΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΚΑΙ ΧΘΕΣ Η ΠΤΩΣΙΣ ΧΙΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ / ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΡΑΝΙΤΗΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΣ ΕΦΘΑΣΕ ΤΑ 2Μ.

- Η πρωτοφανής κακοκαιρία η οποία ενέσκηψεν εις την περιοχήν του Νομού μας από 48ώρου συνεχίζεται με την αυτήν αγριότητα. Τόσον εις την πόλιν μας και τα πεδινά τμήματα όσον και εις την ακριτικήν περιοχήν και τας ορεινός επαρχίας του Νομού μας η χιών εκάλυψε τα πάντα και ενέκρωσε κάθε κίνησις. Ιδία εις τας ορεινάς Κοινότητας η κατάστασης των κατοίκων απέβη τραγική λόγω του παντελούς αποκλεισμού των διά της καλύψεως των οδών υπό χιόνος ύψους ενός και εις τίνας περιοχάς μέχρι δυο μέτρων.

Εις την πόλιν μας η κυκλοφορία τόσον των οχημάτων όσον και των πεζών απέβη αρκετά δύσκολος λόγω της ολισθιρότητος των οδών. Απόπειρα εκκαθαρίσεως τούτων υπό συνεργείων του Δήμου απέβη ματαία καθ' ότι η συνεχιζόμενη πτώσις της χιόνος και ο παγετός καθίστων το έργον αδύνατον.

 

ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Παρά την χορηγηθείσαν άδειαν εκ μέρους της Γ.Δ.Θ. διά την μεταφοράν καυσόξυλων και εκ των περιοχών Εξοχής, Χρυσοκεφάλου και Κ. Βρόντους, η μεταφορά τούτων κατέστη αδύνατος λόγω της διακοπής της συγκοινωνίας.

Επίσης τα αποκλεισθέντα ως γνωστόν 12 φορτηγά αυτοκίνητα εις την περιοχήν Βιτάστης, προερχόμενα εκ των Λιγνιτωρυχείων Παγγαίου και έμφορτα λιγνίτου διά τας ανάγκας της πόλεως μας δεν κατορθώθη να κινηθούν.

Σχετικώς η Νομαρχία επεκοινώνησε μετά της τοιαύτης Σερρών παρά της οποίας και εζήτησεν όπως ληφθούν τα σχετικά μέτρα διά τον εκχιονισμόν των οδών και την απελευθέρωσιν των αυτοκινήτων.

Εξ άλλου η έλλειψις των στερεών καυσίμων εις την πόλιν μας ωλοκληρώθη με αποτέλεσμα να προκαλή την απόγνωσιν εις τον στερούμενον πληθυσμόν και μάλιστα με ουδέν ευοιωνον σημείον βελτιώσεως του καιρού και ανόδου της θερμοκρασίας.

 

ΧΙΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ

Χθες εξ άλλου ο Πρόεδρος της Κοινότητος Κ. Νευροκοπίου επικοινωνήσας τηλεφωνικώς μετά του Διευθυντού της Νομαρχίας ανέφερεν ότι ολόκληρος η περιοχή του λεκανοπεδίου ευρίσκεται υπό τας χιόνας εις δε τον Γρανίτην και την οδόν προς Κάτω Νευροκόπιον το ύψος της χιόνος ανήλθεν εις 2 μέτρα με αποτέλεσμα να εξαφανισθή τελείως η οδός εκ της κλιτύος των λόφων.

 

ΕΚΑΛΥΦΘΗ Η ΜΠΟΛΤΟΖΑ

Άλλαι πληροφορίαι εκ Γρανίτου αναφέρουν ότι η επιχειρήσασα την διάνοιξιν της οδού μπολτόζα εκαλύπτετο υπό της χιόνος και ούτω η εκκαθάρισις της οδού κατέστη αδύνατος.

Προς την περιοχήν εξ άλλου του Σιδηρονέρου απεστάλη διά την διάνοιξιν της οδού η «Γκρέιντερ».

Εξ άλλου ο Πρόεδρος της Κοινότητος Σιδηρονέρου απέστειλε τηλεφωνικόν σήμα προς τον Νομάρχην διά του οποίου αναφέρει ότι η θέσις των κατοίκων έχει αποβή δραματική συνεπεία ελλείψεως τροφών, τα δε ποίμνια ελλείψει ζωοτροφών διατρέχουν άμεσον κίνδυνον.

 

► ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ / ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΔΟΞΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ / ΖΩΗΡΟΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΜΑΣ

- Εις το γήπεδον του Άρεως Θεσσαλονίκης μεθαύριον Κυριακήν συναντάται διά τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος η Δόξα της πόλεως μας. Υπό της κεντρικής επιτροπής Διαιτητών της ΕΠΟ ωρίσθη όπως εις τον αγώνα διαιτητεύση ο κ. Διαμαντόπουλος εξ Αθηνών.

Την Δόξα θα συνοδεύσουν παρά την συνεχιζόμενην κακοκαιρίαν πολλοί φίλαθλοι λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίον παρουσιάζει ο αγών και διά να παράσχουν την υποστήριξιν προς την συμπαθή των ομάδα.

Με μεγάλη συγκίνηση όλοι οι κάτοικοι της πόλεως μας αναμένουν το αποτέλεσμα του αγώνος αυτού και όλοι ελπίζουν εις την νίκην της Δόξης άπειρες δε ευχές συνοδεύουν τα ηρωικά αυτά παιδιά καθώς και οι δικές μας για να εισέλθη κατόπιν εις τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος και να χαρίση και πάλιν στιγμές πραγματικής δόξης εις την πόλιν μας η οποία κατά την ομολογίαν πολλών αθλητικών παραγόντων του πανελληνίου αποτελεί την σπουδαιοτέραν ποδοσφαιρούπολιν της Ελλάδος.

Τον αγώνα κατά πάσαν πιθανότητα θα παρακολούθηση και ο εκλέκτωρ της Εθνικής μας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιώς κ. Β. Ανδριανόπουλος, προκειμένου, διά τον καταρτισμόν της Εθνικής να επιλέξη ποδοσφαιριστάς και εκ Βορείου Ελλάδος.

Τον αριθμό των φιλάθλων της πόλεως μας που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα αυτόν θα ηύξανε σε βαθμό, η διάθεσις εκτάκτου αμαξοστοιχίας των τακτικών δρομολογίων και με λεωφορεία εφ' όσον αι καιρικοί συνθήκαι καταστούν ευνοϊκώτεραι.

 

 

 

 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954

 

► Άγρια πάλη μεταξύ ξυλοκόπου και ενός λύκου έλαβεν χώραν προχθές εις δάσος του Μποζ-Νταγ με αποτέλεσμα να φονευθη το άγριον θηρίον υπό του όντως ψύχραιμου και ρωμαλέου χωρικού.

Ο Αργύριος Ματθαίου κάτοικος Ξηροποτάμου, είχεν μεταβή προχθές εις Δάσος του Μποζ-Νταγ μετά των δύο υποζυγίων του, προκειμένου να μεταφέρη εξ αυτού καυσόξυλα. Ενώ όμως ανύπτοτος ο Ματθαίου εσυνέχιζε να συσσωρεύη τα απαραίτητα δια τα φορτία του καυσόξυλα λύκος τεραστίων διαστάσεων ενεφανίσθη ενώπιον του με απειλητικός διαθέσεις. Το θηρίον εγρύλλιζεν δεικνύον τους σουβλερούς οδόντας και τα μάτια του ωσάν ανημμένα κάρβουνα εξέφραζον την τρομεράν πείναν η οποία εβασάνιζεν τον στόμαχόν του. Η στιγμή όντως ήτο κρίσιμος. Η θέσις του ξυλοκόπου δύσκολος. Από δευτερολέπτου εις δευτερόλεπτον ήτο ενδεχόμενον το θηρίον να εκτιναχθή κατά του ανθρώπου. Ο Ματθαίου όμως δεν έχασε την ψυχραιμίαν του. Έσφιξε το τσεκούρι στα χέρια του ενώ ο μικρός του σκύλος προσπαθούσε να βρη καταφύγιον εις τα πόδια του γαυγίζων ταυτοχρόνως εναντίον του τεραστίου λύκου. Ξυλοκόπος και σκύλος ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τυχόν επίθεσιν του λύκου.

Η επίθεσις δεν εβράδυνεν και εις μίαν στιγμήν ο Ματθαίου κατεβίβασεν το υψωμένον τσεκούρι του εναντίον του λύκου ο οποίος είχεν ορμήσει βρυχώμενος. Το χτύπημα υπήρξεν τρομερόν. Το πλήγμα καίριον με αποτέλεσμα να πέση επί του εδάφους ο προ ολίγον ανήλεος εχθρός με ανοιγμένον το κρανίον εις τα δύο.

 

 

► Εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθίσταται γνωστόν προς την νομαρχιακήν επιτροπήν ανοικοδομήσεως Ιερών Ναών Δράμας και σχετικώς με αιτηθείσαν υπό του προέδρου της κοινότητος Βώλακος πίστωσιν δια την επισκευήν του Ιερού Ναού ταύτης, ότι ουδεμία πίστωσις υπάρχει διαθέσιμος προς το παρόν και δη δι' επισκευάς αι οποίοι από καιρού έπαυσαν να αποτελούν θέμα αμέσου επεμβάσεως της Ν.Ε.Α.Ν.

 

► Εις την Κοινότητα Πετρούσης λειτουργούν δύο σχολεία Ένα εξατάξιον με 295 μαθητάς με διευθυντήν τον κ. Θεόδ. Σαλωνίδην και ένα τριτάξιον με 84 μαθητάς και με διευθυντήν τον κ. Γεώργιον Μαλιώραν. Επίσης, λειτουργεί ένα νηπιαγωγείον με 100 νήπια με διευθύντριαν την δίδα Πασχαλίαν Σωτηρίου. Αι ελλείψεις προσωπικού εις το εξατάξιον είναι 2, εις δε το τριτάξιον 1.

 

 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954

 

► Η Γενική Διοίκησις Θράκης δι' εγγράφου της προς την Νομαρχίαν γνωρίζει ότι επρότεινε προς το Υπουργείον Γεωργίας την ίδρυσιν 4 τυροκομικών σχολών, εις Δράμαν, Χρυσούπολιν, Κομοπνήν και Ορεστιάδα.

Εις εκάστην των σχολών τούτων προβλέπεται να φοιτήσωσι 15 μαθηταί, αγροτόπαιδες με διάρκειαν φοιτήσεως 90 ημερών.

Δια τον νομόν Δράμος, η τυροκομική σχολή θα λειτουργήση εις τας εγκαταστάσεις του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Δράμας.

Δι’ εκάστην των σχολών προβλέπεται δαπάνη 55 εκτ. δρχ. ήτοι δια την προμήθειαν και εγκατάστασιν μηχανικών μέσων, μισθών τεχνιτών έξοδα διατροφής μαθητών κ.λ.π.

 

► Δι’ αποφάσεως της Γενικής Διοικήσεως Θράκης κοινοποιηθείσης προς την νομαρχίαν Δράμας, απηγορεύθη η εξαγωγή καυσόξυλων εκτός της περιφερείας της.

 

► Σήμερον και ώραν 8 μ.μ. εις Κάτω Νευ-ροκόπι θα δοθή θεατρική παράστασις υπό των μαθητών του Γυμνασιακού παραρτήματος υπέρ των απόρων μαθητών και της ανεγέρσεως μνημείου του Μητροπολίτου Θεοδωρήτου.

 

► Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι μεταξύ των 70 φοιτητών και φοιτηριών του Πανεπιστημιακού μουσικού συγκροτήματος, οίτινες μετέβησαν εις Άγκυραν δια το Βαλκανικόν φεστιβάλ περιλαμβάνονται και πέντε φοιτηταί    και φοιτήτριαι Δραμινοί μεταξύ των οποίων η θυγάτηρ του ιατρού -ακτινολόγου της πόλεως μας Κελέκη. Επίσης περιλαμβάνονται και τα τέκνα των άλλοτε εν τη πόλει μας ιατρών κ.κ. Βλαχάκη και Παπαχαραλάμπους.              

► Ο Κων. Μωϋσίδης κάτοικος Λευκογείων ετών 45 ευρισκόμενος εις τους αγρούς εδέχθη επίθεσιν ενός λύκου. Ο Μωϋσίδης χωρίς να χάση την ψυχραιμίαν του, κατόρθωσε να φονεύση τον λύκον, τον οποίον και μετέφερε εις τα Λευκόγεια δεχθείς τα συγχαρητήρια των συγχωριανών του διά το κατόρθωμά του.

 

 

 

 

 

 

 

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1954

 

► Χθες μόλις εγνώσθη μια περιπέτεια δύο μαθητριών του γυμνασίου Θηλέων η οποία κατ αρχήν εσχολιάσθη και έλαβε τεραστίας διαστάσεις πλην όμως ως εξηκριβώσαμεν το γεγονός υπήρξεν απλώς και μόνον αποτέλεσμα παιδικής απειρίας των ηρωίδων και δύναται να χαρακτηρισθή μάλλον ως επικίνδυνος παιδική αταξία.

Πρόκειται περί των μαθητριών Σ. Β. Δ΄ τάξεως και Ε. Κ. Γ' τάξεως 8ταξίου. Αύται, εξηφανίσθησαν από του απογεύματος της παρελθούσης Δευτέρας αδιακαιολογήτως από το σχολείον. Ουχ' ήτον οι γονείς παρουσιάσθησαν εις την Διεύθυνσιν της σχολής όπου ανεκοίνωσαν την εξαφάνισιν των θυγατέρων των και από αυτάς ταύτας τας οικογενείας των. Αργότερον όμως ειδοποιηθέντες παρά συγγενών των εκ Θεσσαλονίκης μετέβησαν, τας παρέλαβαν και τας επανέφερον εις τας εστίας των.

Ως εξηκριβώθη η μεν Β. είχεν αναχωρήσει προς συνάντησιν γνωστού της νεαρού και μετά του οποίου είχεν ερωτικήν αλληλογραφίαν, η δε δευτέρα επηρεασμένη προφανώς από την ζωήν των αστέρων του κινηματογράφου είχεν μεταβή προς δημιουργίαν καριέρας ηθοποιού.

Δια την αυθαίρετον απουσίαν εκ του σχολείου ετιμωρήθησαν αμφότεροι δια. τριημέρου αποβολής εκ μέρους της διευθύνσεως του γυμνασίου. Πλην όμως οι γονείς τας εκούρευσαν και την Κ. επανέφερεν ο πατήρ της εις το σχολείον χθες όπου της εγένοντο αι δέουσαι παραινέσεις και συστάσεις η δε Β. δεν παρουσιάσθη εισέτι εις αυτό.

Αμφότεροι απογοητευμένοι και μετανοημένοι εκ της περιπέτειας των εδήλουν ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουν το πείραμα. Η μία μάλιστα ες αυτών η Κ. απηλπισμένη έλεγεν ότι η θέσις της πλέον είναι εις το Μοναστήρι και όχι εις το κινηματογραφικόν στούντιο.

Εκ μέρους της κ. Γυμνασιάρχου κατά την πρωϊνήν προσευχή ν εις το ύπαιθρον εγένοντο αι σχετικοί παραινέσεις και εδόθησαν αι δέουσαι συμβουλαί εις το σύνολον των μαθητριών της σχολής αι οποίαι υπεχρεώθησαν να προσευχηθώσι γονυπετείς δια την σωτηρίαν των δύο ως άνω μαθητριών επί δεκάλεπτον.

 

 

► Συνελθούσα η νομαρχιακή επιτροπή χαρακτηρισμού κοινών γυναικών έλαβεν την απόφασιν όπως μη χαρακτηρίση εις το μέλλον ως κοινός γυναίκας τας προερχόμενος ες άλλων νομών και προοριζόμενος δια τους εν τη πόλει μας οίκους ανοχής.

Αντιθέτως, η ανωτέρω επιτροπή θα χαρακτηρίζη τας γυναίκας ταύτας ως ελευθερίων ηθών αι οποίαι και θα δύνανται να παραμένουν ελευθέρως εις την πάλιν εφωδιασμέναι δια βιβλιαρίου του τμήματος ηθών.

Συνεπεία τούτου, ως προβλέπεται υπό της επιτροπής εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος οι ενταύθα οίκοι ανοχής θα παύσωσι λειτουργούντες λόγω του μη εφοδιασμού των πλέον δια νέων γυναικών.

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.