ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Αναστοχασμός για την αξιοποίησή της σχολικής βιβλιοθήκης στη διδακτική πράξη

Σωτήρης Γκαρμπούνης,  Βασίλης Συμεωνίδης


Περίληψη: Σκοπός του άρθρου είναι να αποτυπώσει μια προσπάθεια αξιοποίησης της σχολικής βιβλιοθήκης στη διδακτική πράξη. Πρόκειται για εφαρμογές που αφορούν διαφορετικά φιλολογικά μαθήματα σε γυμνάσιο και λύκειο και θέτουν σε κριτική την «τραπεζική» εκπαιδευτική αντίληψη καθώς και την τεχνοκρατική προσέγγιση της διδασκαλίας όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την εμπειρική παρατήρηση και από ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές. Η τελική αποτίμηση έδειξε ότι η χωροταξία της βιβλιοθήκης προσφέρεται ως χώρος που καταργεί την πειθαρχική διάταξη της καθιερωμένης αίθουσας, ενθαρρύνει και κινητοποιεί τη δημιουργικότητα των μαθητών. Επίσης, συντελεί στην ακύρωση της δασκαλοκεντρικής διδακτικής πρακτικής και στην άρση της αντίφασης δασκάλου και μαθητή. Επομένως η αλλαγή πλαισίου, μεθόδων και αρχών διδασκαλίας φαίνεται ότι απαιτούν και τον κατάλληλο χώρο για αποτελεσματική εφαρμογή. 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική βιβλιοθήκη, φιλολογικά μαθήματα

 

Abstract: The purpose of the article is to represent an effort of using the school library in the teaching method. It is about applications that regard different philological subjects in the junior high school and the high school. They criticize the traditional educational belief as well as the approach of teaching which is specified by the analytical programmes. The data were based in the observation and in questionnaires given to the students. The final assessment shaved that the library is offered as a place which abolishes the disciplined regulation of the classroom. Also, the library encourages and gives motive to the creative aspect of the students. In addition, it contributes to the cancellation of the practice focused on the teacher and the abolition of the contradiction between the teacher and the student. Thus the change of framework methods and principles of teaching seems that require a suitable place for a beneficial application.

Key words: school library, philological subjects

 

όλο το κείμενο της εργασίας εδώ σε pdf
και στο
Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό "eκπ@ιδευτικός κύκλος". Τόμος 2, Τεύχος
3/2014

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.