ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση,

οι ιδεολογικές αντιδράσεις κατά την πρώτη δεκαετία 1976-1986

Βασίλης Συμεωνίδης

μεταπτυχιακή διατριβή

 

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει από την ιστορική οπτική τις αντιδράσεις που προκάλεσε η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα κατά την πρώτη δεκαετία, 1976 – 1986. Αρχικά προσπαθώ να σκιαγραφήσω την πολιτική διάσταση του θέματος μέσα στο ιστορικό πλαίσιό του. Ακολούθως, η εργασία διαρθρώνεται γύρω από τρία γεγονότα. Το 1982 εκδηλώθηκε η πρώτη οργανωμένη εκδήλωση της αντίδρασης στις επιλογές που μεταρρύθμιζαν τη γλωσσική πολιτική· παρακολουθώ τον τρόπο που φτάσαμε σ’ αυτήν. Ακολούθησε η διάχυση της αντιμεταρρυθμιστικής ιδεολογίας που χαρακτηριζόταν από συντηρητικές γλωσσικές απόψεις, κορύφωση της διάχυσης ήταν η ημερίδα του Μίλωνα στις αρχές 1985. Τρίτο κομβικό σημείο είναι η πολιτική έκφραση της αντίδρασης κατά το 1986 – 87. Απ’ ότι φαίνεται, οι φορείς των επιχειρούμενων αλλαγών κράτησαν τη συζήτηση στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά όρια της, δεν επιχείρησαν να δώσουν πολιτικές ερμηνείες για τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν. Αντίθετα, οι φορείς της αντίδρασης, μάλλον είχαν ως αφετηρία την ιδεολογία που συνέδεε στενά την έννοια του έθνους με τη γλώσσα και θεμελίωνε τη συνέχεια του πρώτου στο γλωσσικό παρελθόν και στη γλωσσική συνέχεια.

 


The aim of this dissertation is to study from the historical point of view the reactions caused by the language- educational reform in Greece during the first decade, 1976-1986. Initially, I am trying to outline the political dimensions of this issue within its historical context. Then, my dissertation is structured in relation to three events. In 1982 the first organized manifestation of reaction to the choices reforming the language policy was expressed; I am focusing on the way we were lead to it. The spreading of the anti-reform ideology, which was characterized by conservative views on language, followed, its climax being the symposium of Milonas in the early 1985. The third critical point is the political expression of the reaction in 1986-1987. As it becomes evident, the representatives of the attempted changes kept the conversation limited to its scientific and educational aspect and didn’t attempt to provide political interpretation to the demonstrated reactions. On the contrary, the representatives of the reaction probably had as a starting point the ideology which connected tightly the sense of nation with language and established its continuation from the language past to the language future.

στην Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ

πλήρες κείμενο στην Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ

 

 

το pdf της μεταπτυχιακής διατριβής και εδώ

 

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.